Krads KIF- kri­se ’’

BT - - SPORTEN - CL- STAR­TER FOR KIF KOL­DING KØBENHAVN Lars Jør­gen­sen

LARS JØR­GEN­SEN

SÆ­SON 13/ 14

SÆ­SON 14/ 15

SÆ­SON 15/ 16

HÅND­BOLD vi hav­de skif­tet et halvt hold, og vi mang­le­de ‘ ham, ham og ham’, var det nem­me­re at for­stå. Men det er jo me­re el­ler min­dre den sam­me grup­pe, og der­for er det svært at vi­de, hvor vi skal be­gyn­de for at lø­se det. «

Og­så KIF Kol­ding Kø­ben­havns ch­eftræ­ner, Hen­rik Kron­borg, ærg­rer sig over den ne­ga­ti­ve sti­me i Champions League.

» Ja, det er da ir­ri­te­ren­de, at vi ik­ke præ­ste­rer bed­re. Og jeg prø­ver ik­ke at bort­for­kla­re no­get som helst, men det er et us­vi­ge­ligt højt ni­veau, der bli­ver lagt for Champions League. « Skrap CL- kost Mester­tur­ne­rin­gen har i år få­et en ny sam­men­sæt­ning med de 16 bed­ste hold i Eu­ro­pa – her­i­blandt KIF – i to pul­jer og 12 la­ve­re ran­ge­ren­de hold i to an­dre grup­per. Så der er skar­pe­re kon­kur­ren­ce for de dan­ske me­stre, der er endt i pul­je med Jeg ved ik­ke hvil­ken tå­be, der har sagt, at man skul­le bli­ve mæt af at vin­de hold som Bar­ce­lo­na, Rhe­in- Neck­ar Löwen og sid­ste års pol­ske Fi­nal4del­ta­ger, Vi­ve Tau­ron Ki­el­ce.

» Det vil si­ge, at hver gang vi spil­ler Champions League i år, sva­rer det til at spil­le en ot­ten­de­dels­fi­na­le, « si­ger Hen­rik Kron­borg.

Lars Jør­gen­sen er enig i, at det er hård mod­stand, KIF er op­pe imod, men præ­sta­tio­ner­ne kun­ne sta­dig væ­re bed­re.

» Det er okay at ta­be til Pi­ck Sze­ged, for det er et godt hold. Men det er enormt be­la­sten­de, at vi i pe­ri­o­der bli­ver spil­let ud af bræt­tet. Al­le- re­de ef­ter et kvar­ter er vi ne­de med syv mål, og så er kam­pen me­re el­ler min­dre over­stå­et. Det er ik­ke godt nok, « si­ger den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler.

Sam­men med Kas­per Hvidt har Lars Jør­gen­sen i fle­re sæ­so­ner ud­gjort ker­nen i først AG København og si­den KIF Kol­ding København. Og gen­nem åre­ne er de tid­li­ge­re ud­land­sprof­fer gen­tag­ne gan­ge ble­vet spurgt, om de ik­ke var ved at ram­me de­res hånd­bold­pen­sion. Gam­mel­mands- snak » Vi blev kaldt gam­le, da vi kom hjem til AG København, men her seks år og fem DM- fi­na­ler i træk se­ne­re er vi her sta­dig. Jeg me­ner ik­ke, det kan væ­re no­gen und­skyld­ning for, at vi ik­ke vin­der i øje­blik­ket. Blandt os ru­ti­ne­re­de er der sta­dig en sinds­syg ær­ger­rig­hed og en fru­stra­tion over, at vi ik­ke vin­der. Jeg ved ik­ke hvil­ken tå­be, der har sagt, at man skul­le bli­ve mæt af at vin­de. Det er jo der­for, vi er her. Hvor­når skul­le man bli­ve mæt af at vin­de? «

Hen­rik Kron­borg vil hel­ler ik­ke gi­ve no­gen und­skyld­nin­ger for den hidtil mi­se­rab­le Champions League- tur­ne­ring.

» For­kla­rin­ger om det ene el­ler an­det… Det, jeg sy­nes, der skal ret­tes til i vo­res spil, ta­ger jeg med spil­ler­ne i ste­det for of­fent­ligt at si­ge, nog­le skal sco­re me­re, el­ler hvad det nu skul­le væ­re. Som Champions League er fra i år, skal man ram­me et ut­ro­lig højt ni­veau, hvis man skal ha­ve en chan­ce. Det ni­veau har vi ik­ke haft end­nu, men vi ar­bej­der hårdt på at nå det. «

I den dan­ske liga går det lidt bed­re, selv om KIF Kol­ding København og­så her hæn­ger lidt ef­ter i for­hold til tid­li­ge­re sæ­so­ner. KIF er ef­ter syv run­der på en delt tred­je­plads, men hol­det er dog blot ét po­int ef­ter Aal­borg og Aar­hus, der de­ler før­ste­plad­sen i Boxer Herreligaen med 10 po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.