Klar til at sæl­ge til Ri­is

BT - - SPORTEN -

TIRS­DAG 13. OK­TO­BER 2015

IN­VI­TA­TION Oleg Tin­kov har ik­ke hørt fra Bjar­ne Ri­is an­gå­en­de dan­ske­rens rap­por­te­re­de pla­ner om at kø­be Tin­koff- Saxo tilbage, men rus­se­ren er vil­lig til at sæl­ge. Det skri­ver Cycling­tips. com.

Bjar­ne Ri­is blev i for­å­ret fy­ret fra Tin­koff- Saxo, og si­den har der fl­o­re­ret fle­re for­skel­li­ge hi­sto­ri­er om, at dan­ske­ren pøn­ser på et co­me­ba­ck til cy­kel­spor­ten - se­ne­st at han over­ve­jer at kø­be Tin­koff- Saxo tilbage.

Men ejer Oleg Tin­kov har ik­ke hørt no­get fra dan­ske­ren.

» Han har al­drig kon­tak­tet mig, « si­ger Oleg Tin­kov til Cycling­tips. com og fort­sæt­ter:

» Jeg tror ik­ke, at han har pen­ge­ne til det ( at kø­be hol­det tilbage, red.). Han har øn­sker, må­ske en be­sæt­tel­se for at kom­me tilbage til cy­kel­spor­ten, men det er hans per­son­li­ge for­ret­ning. Jeg ved det ik­ke. Han har ik­ke hen­vendt sig. «

Oleg Tin­kov un­der­stre­ger dog, at han godt kan li­de at gø­re en god han­del, og han af­vi­ser ik­ke at lyt­te til Bjar­ne Ri­is’ hen­ven­del­se, hvis så­dan en skul­le kom­me.

» Når han har pen­ge­ne, kan han ba­re rin­ge, så vi kan snak­ke. Jeg tror dog ba­re, det er snak, og ik­ke pen­ge. (...) Men hvis no­gen vil be­ta­le en stør­re sum, end jeg gjor­de ( Oleg Tin­kov køb­te hol­det i 2013 af Bjar­ne Ri­is, red.), så vil jeg helt sik­kert over­ve­je at sæl­ge for at tje­ne pen­ge, « si­ger Oleg Tin­kov.

Oleg Tin­kov har tid­li­ge­re ra­set mod løbs­ar­ran­gø­ren ASO, som står for af­hol­del­sen af Tour de Fran­ce, for­di han me­ner, ASO bør de­le fle­re af ind­tæg­ter­ne ud til cy­kel­hol­de­ne, der kæm­per for at skul­le fin­de sponso­rer fra sæ­son til sæ­son. I den for­bin­del­se har han før luf­tet idéen om at for­la­de cy­kel­spor­ten, men fo­re­lø­big er det kun ble­vet ved trus­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.