DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

U 21 EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 16: 00 FIN­LAND U21 VIN­DER KAM­PEN

Søn­dag stod det klart, at Dan­mark skal for­bi playoff for at kom­me med til EM- slut­run­den i Frankrig til som­mer.

Det har al­le­re­de nu få­et Dan­ske Spil til at spe­ku­le­re i, hvor­vidt Dan­mark så rent fak­tisk når EM, og sva­ret her­fra er, at det er et me­get åbent spørgs­mål.

Så­le­des får man odds 1,90 på dansk EM- del­ta­gel­se og nøj­ag­tigt det sam­me på dansk EM- exit, så me­re åbent kan det fak­tisk ik­ke væ­re.

» Som det ser ud li­ge nu, er der en god chan­ce for, at Dan­mark går hen og bli­ver se­e­det og der­med und­går de for­ment­lig bed­re na­tio­ner. Omvendt kan vi og­så få langt svæ­re­re mod­stan­de­re - og når vi sam­ti­dig ser på Dan­marks se­ne­ste pa­u­v­re land­skam­pe, så må vi dæm­pe for­håb­nin­ger­ne en smu­le om­kring dansk EM- del­ta­gel­se, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.