’ SF er truk­ket for langt til høj­re’ De gik og­så

BT - - NYHEDER - Tri­ne Mach

PO­LI­TIK er hjer­te­blod for mig, sy­nes jeg sta­dig, at SF be­fi nder sig i skyg­gen af S, « skri­ver hun og hen­vi­ser til vær­dipo­li­tik­ken og til dels uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik­ken.

Iføl­ge Tri­ne Mach ko­ste­de det væl­ge­re, da SF tog » du­e­lig­heds­tegn til at kom­me i re­ge­ring « , for­di par­ti­et trak for langt til høj­re. Det var år­sa­gen til, at par­ti­et gik mar­kant tilbage fra 2011 til 2015, me­ner hun. Ik­ke i et an­det par­ti Men den for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­po­li­ti­ker un­der­stre­ger og­så, at fol­ke­tings­grup­pens med­lem­mer hav­de råstyr­ken til at se hin­an­den i øj­ne­ne, da den for­lod re­ge­rin­gen i 2014.

» Prøv at spør­ge hos K og V, om det ik­ke er egen­ska­ber, de vil­le øn­ske, de be­sad, « skri­ver hun.

Hvor­vidt Tri­ne Mach mel­der sig ind i et nyt ven­stre­fl øjs­par­ti, ek­sem­pel­vis En­heds­li­sten, af­vi­ser hun selv på Fa­ce­book. I ste­det vil hun blan­de sig i de­bat­ten som uafh æn­gig.

» Mit far­vel til SF er ik­ke et far­vel til po­li­tik. Høj­re­fl øj­en har læn­ge væ­ret alt for do­mi­ne­ren­de med at sæt­te dags­or­de­nen. og vi har brug for, at ven­stre­fl øj­en opruster i den off ent­li­ge de­bat. Her vil jeg ka­ste mi­ne kræft er ind. Og det kan bli­ve nem­me­re at ma­nøv­re­re uden for et par­ti, « skri­ver hun.

Ved fol­ke­tings­val­get i ju­ni fi k Tri­ne Mach knap 1.000 stem­mer i Sjæl­lands Stor­kreds, men det rak­te kun til en fj er­de­plads i kred­sen, hvor SF fi k et en­kelt man­dat. Det gik til Ja­cob Mark . Mat­ti­as Te­faye 27. Ja­nu­ar 2013 meld­te Tes­faye sig ud af SF og ind i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Han var tid­li­ge­re næst­for­mand i SF Jes­per Pe­ter­sen 20. marts 2013 valg­te han eft er 16 års med­lem­skab af SF - her­af fem år i Fol­ke­tin­get - at mel­de sig ud af SF for at bli­ve so­ci­al­de­mo­krat. Emilie Turu­nen 20. marts off ent­lig­gjor­de hun, at hun skift er til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Emilie Turu­nen var med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet. Nan­na Wester­by 20. marts 2013 skift ede hun til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Nan­na Wester­by var med­lem af Fol­ke­tin­get 2007- 2011 og sad i SFUs lands­le­del­se. Thor Mö­ger Pe­der­sen 27. ju­ni 2013 op­ly­ste han, at han har skift et fra SF til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Thor Mö­ger Pe­der­sen var tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster i S, SF og Rre­ge­rin­gen Astrid Krag 30. ja­nu­ar 2014 skift ede hun til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og søg­te om op­ta­gel­se i de­res fol­ke­tings­grup­pe, da So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti 30. ja­nu­ar 2014 valg­te at ud­træ­de af re­ge­rin­gen. Hun var sund­heds­mi­ni­ster for SF i Thor­nings re­ge­ring. Ida Auken 4. fe­bru­ar 2014 skift ede hun til De Ra­di­ka­le. Hun var mil­jø­mi­ni­ster i Hel­le Thor­nings re­ge­ring fra 3. ok­to­ber 2011 til 3. fe­bru­ar 2014, hvor SF trå­d­te ud af re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.