Ja, de­mo­kra­ti­et skal rum­me al­le

BT - - DEBAT - RAS­MUS BRYG­GER

De­bat­tør og tidl. LAU- for­mand

plads til al­le. Så læn­ge lan­dets love og reg­ler over­hol­des, skal po­li­ti­ker­ne ik­ke blan­de sig i, hvad folk me­ner. Det gæl­der og­så, hvis de har en kri­tisk indstil­ling til vo­res sam­fund og sæt­ter spørgs­måls­tegn ved de­mo­kra­ti­et, hvil­ket jeg fak­tisk me­ner er en vig­tig del af et stærkt de­mo­kra­ti.

DER SKAL VÆ­RE

er stærkt nok til, at nog­le få en­kelt­per­so­ner ik­ke støt­ter op om det. Vi skal med et

DET DAN­SKE DE­MO­KRA­TI

så stærkt de­mo­kra­ti kun­ne rum­me per­so­ner, som sæt­ter spørgs­måls­tegn ved vo­res sam­fund. Det skal ik­ke væ­re mu­ligt at bli­ve dansk stats­bor­ger for per­so­ner, som ak­tivt for­sø­ger at ned­bry­de det dan­ske sam­fund, el­ler som sø­ger en kri­mi­nel lø­be­ba­ne. Men at selek­te­re pga. hold­nin­ger er at gå for langt.

gå ud og be­stem­me, hvil­ke hold­nin­ger man skal ha­ve for at bli­ve dansk stats­bor­ger. Det er at age­re tan­kepo­li­ti. Det er på in­gen må­de en po­li­tisk op­ga­ve at be­stem­me, hvad bor­ge­re i Dan­mark

PO­LI­TI­KER­NE SKAL IK­KE

skal me­ne. Der skal væ­re nog­le ob­jek­ti­ve kri­te­ri­er, som skal over­hol­des, og det er et stort pro­blem, når po­li­ti­ke­re går ind og ser på, om en per­son ud fra si­ne hold­nin­ger har fortjent at bli­ve dansk stats­bor­ger.

de­mo­kra­tiets prin­cip­per, når reg­ler­ne i lan­det ik­ke er ob­jek­ti­ve og gæl­den­de for al­le. Vur­de­rin­gen af, om per­so­ner kan bi­dra­ge til sam­fun­det, skal ske på bag­grund af de­res hand­lin­ger og ik­ke de­res tan­ker. Det gør po­li­ti­ker­ne ik­ke, og de over­hol­der der­for ik­ke de de­mo­kra­ti­ske spil­le­reg­ler.

DET ER IMOD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.