Nej, de vil om­sty rte Dan­mark

BT - - DEBAT - SØ­REN HVI­ID PE­DER­SEN

Lek­tor i statskund­skab på SDU

kon­sta­te­re, at der er et men­ne­ske, som gør alt mu­ligt for at ned­bry­de det dan­ske fol­ke­sty­re, hvor­for i al­ver­den skal vi så gi­ve en så­dan per­son stats­bor­ger­skab? Det kan jeg sim­pelt­hen ik­ke for­stå. Selv­om man i Dan­mark må me­ne, hvad man vil, så be­ty­der det ik­ke, at man skal ta­ge ho­ve­d­et un­der ar­men og gi­ve stats­bor­ger­skab til folk, som ik­ke er de­mo­kra­ter. Hvis ik­ke vi gør no­get ved det, så ri­si­ke­rer vi at få seg­men­ter i Dan­mark, som be­vidst

HVIS MAN KAN

ar­bej­der på at om­styr­te det dan­ske sam­fund.

få dansk stats­bor­ger­skab lig­ger ik­ke kun nog­le juri­di­ske ret­tig­he­der. Der lig­ger og­så en for­vent­ning om, at man iden­ti­fi ce­rer sig ved det at væ­re dansk. Her me­ner jeg, at man til­eg­ner sig det dan­ske sprog, man as­si­mi­le­rer sig ind i den dan­ske kul­tur og ved­ken­der sig, at man er dan­sker. Det at væ­re dan­sker hand­ler ik­ke kun om at ha­ve et rød­be­de­far­vet pas. Det er og­så en fø­lel­se. For mig hæn­ger den dan­ske iden­ti­tet tæt sam­men med de­mo­kra­ti og

I DET AT

fri­hed, og det er jeg glad for. For at be­va­re den­ne iden­ti­tet skal vi væ­re ek­stremt skep­ti­ske over­for, hvem vi til­de­ler stats­bor­ger­skab.

pro­blem med tan­kepo­li­ti. Ras­mus Bryg­ger er ek­stremt li­be­ra­li­stisk og li­geg­lad med Dan­mark og den dan­ske na­tion. Så læn­ge han kan få sin tan­ke­fri­hed, og hvad han nu el­lers æv­ler om, så er han jo til­freds. Det hæn­ger dog så­dan sam­men, at for at ha­ve et fol­ke­sty­re, et de­mo­kra­ti og li­be­ra­le ret­tig­he­der, så skal man ha­ve en kul­tur, som un­der­støt­ter de her ting.

JEG HAR IN­TET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.