Mes­ser­s­ch­midts pin­li­ge kvin­de­syn

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det vir­ker mest af alt som om, hun er en lidt for­vir­ret pi­ge, der kom­mer fra Re­bild til Bruxel­les og ik­ke kan over­skue, hvad der sker om­kring hen­de. « DET VAR MOR­TEN Mes­ser­s­ch­midts af­skeds­sa­lut, da par­ti­fæl­len og kol­le­ga­en i EU- Par­la­men­tet Rik­ke Karls­son i går mor­ges over­ra­sken­de valg­te at mel­de sig ud af Dansk Fol­ke­par­ti. OG DER­MED FIK Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt så li­ge vist al­le, hvad det er for et bil­le­de, han har af kvin­der. Et bil­le­de, der var tids­sva­ren­de i 50er­ne, og nok har Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt en for­kær­lig­hed for at klæ­de sig, som le­ve­de han i eft er­krig­sti­dens Dan­mark, men ufat­te­lig me­get har æn­dret sig si­den. DET ER PIN­LIGT, tåkrum­men­de og i bund og grund se­xi­stisk at om­ta­le en kvin­de som en ’ for­vir­ret pi­ge’. For­di det så er un­der­stre­get, at man ik­ke kan for­ven­te me­get an­det af kvin­der, der åben­bart ik­ke bli­ver voks­ne, men le­ver vi­de­re som børn. FOR ET PAR­TI, der bryster sig af at re­præ­sen­te­re det fol­ke­li­ge ele­ment, må det væ­re langt fra den over­ord­ne­de fi lo­so­fi , at man skal gø­res til grin, for­di man er kvin­de og kom­mer fra lan­det. Dansk Fol­ke­par­ti har net­op tord­net mod EU og cen­tra­li­se­rin­gen af magt, hvor­eft er den helt store stem­me­slu­ger ved EUval­get så væl­ger at sko­se Rik­ke Karls­sons mang­len­de for­stå­el­se for, hvor­dan de klo­ge kla­rer sig i Eu­ro­pas ho­ved­stad. Og der­med til­ken­de­gi­ver, at han net­op er en del af par­nas­set eft er åre­vis i Bruxel­les . MOR­TEN MES­SER­S­CH­MIDT ER en in­tel­li­gent per­son. Men in­tel­li­gen­te per­so­ner kan og­så væ­re ufat­te­lig dum­me at hø­re på. Det har Dansk Fol­ke­par­tis stem­me­slu­ger de­mon­stre­ret med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed. jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.