FOR­BAN­DE­DE MÅ­LIN­GER ’’

Dan­ske mus­li­mer er iføl­ge en må­ling ble­vet me­re re­li­gi­øse. Det har frem­kaldt po­li­ti­ske re­ak­tio­ner

BT - - DEBAT -

Me­nings­må­lin­ger ud­lø­ser oft e bå­de aha- op­le­vel­ser, for­ar­gel­se og di­rek­te po­li­tisk hand­ling, selv­om al­le er eni­ge om, at en må­ling er et ud­tryk for et øje­bliks­bil­le­de, og at man i øv­rigt skal pas­se på med at læg­ge for me­get i re­sul­ta­ter­ne. Må­lin­ger kan bru­ges til me­get - bå­de godt og skidt. Men i den po­li­ti­ske ver­den er om­gan­gen med må­lin­ger no­get lem­fæl­dig. ET NY­LIGT EK­SEM­PEL er, da Jyl­landsPo­sten off ent­lig­gjor­de en må­ling la­vet af Wil­ke, og som kan sam­men­lig­nes med en til­sva­ren­de må­ling fra 2006. Må­lin­gen vi­ser, at hvor der i 2006 var 37 pct. af de dan­ske mus­li­mer, der bad fem gan­ge dag­ligt, så er det i dag 50 pct. Og hvor 62 pct. i 2006 men­te, at Kor­a­nens an­vis­nin­ger skal føl­ges fuldt ud, så er det i dag 77 pro­cent. In­ter­es­san­te ud­s­ving? Ja, be­stemt. Men kan det stå ale­ne? Ab­so­lut ik­ke. SÅ SNART MÅ­LIN­GEN var off ent­lig­gjort, kun­ne man uden stor tå­l­mo­dig­hed af­ven­te Chri­sti­ans­borgs re­ak­tion. Der kom man­ge. Blandt an­det det­te twe­et fra DF’s Sø­ren Es­per­sen: » JP op­ly­ser søn­dag, at 77 pro­cent af dan­ske mus­li­mer me­ner, at Kor­a­nens an­vis­nin­ger skal føl­ges fuldt ud. Føj, da...! # dkpol « . Og­så kon­ser­va­ti­ve Ras­mus Jar­lov var hur­tigt på Fa­ce­book, hvor han bl. a. skrev: » Sær­de­les dy­stre tal. Halv­de­len af al­le dan­ske mus­li­mer be­der me­re end fem gan­ge om da­gen, hvil­ket i mi­ne øj­ne må be­trag­tes som re­li­gi­øs fa­na­tis­me « . Og mindst li­ge så for­ud­si­ge­ligt kom re­ak­tio­nen promp­te fra ra­di­ka­le Ze­nia Stam­pe, som kald­te Ras­mus Jar­lovs kom­men­tar for bå­de bar­n­ag­tig og uop­lyst. AL­LE DIS­SE KRAFTFULDE po­li­ti­ske re­ak­tio­ner kom på bag­grund af en må­ling, hvor Wil­ke hav­de spurgt un­der 2.000 dan­ske mus­li­mer om de­res re­li­gi­ø­si­tet. En­hver me­nings­må­lings­eks­pert vil kun­ne hol­de et langt ind­læg om, hvor­for det er sta­ti­stisk re­præ­sen­ta­tivt. Det er det. Men det er alt­så ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man så kan hug­ge re­sul­ta­tet i en sten­tav­le, trans­por­te­re det ned fra et bjerg og op­hæn­ge det på fa­ca­den af Hø­jeste­ret un­der et stort neonskilt med kon­klu­sio­nen: In­te­gra­tio­nen har slå­et fejl. El­ler for den sags skyld det mod­sat­te. SELV­FØL­GE­LIG BØR MÅ­LIN­GER med op­sigtsvæk­ken­de resultater ma­ne til eft er­tænksom­hed - må­ske end­da po­li­tisk hand­ling - men da ik­ke på de­res umid­del­ba­re vær­di. Resultater skal eft er­prø­ves. Te­ser skal te­stes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.