Sy­nes du, bos­ni­ske Al­me­din Fejzic og hans fa­mi­lie bur­de få lov til at bli­ve i Dan­mark?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.36 GENOVERVEJ SA­GEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.37 SE HVOR­DAN MAN BLI­VER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.39 FOR FØ­LEL­SES­LA­DET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.57

Nej

Ole Toft Andersen

Mi­cha­el Fal­lwi­ckl

Han­ne Bech

Ja

2.943 stem­mer på bt. dk

DET ER UFAT­TE­LIGT Det er ufat­te­ligt, man kan ud­vi­se Al­me­din, når den kri­mi­nel­le Le­vako­vic kan bli­ve i lan­det. Hvad er det for et rets­sy­stem, vi har i Dan­mark? Asyl er jo kun no­get, der gi­ves som mid­ler­ti­dig dis­pen­sa­tion for at kom­me væk, ind­til pro­ble­met i hjem­lan­det ik­ke læn­ge­re ud­gør en trus­sel imod an­sø­ge­ren. Men jeg kan da godt for­stå, at han vil bli­ve i Dan­mark, for hvem vil­le ik­ke det i sid­ste en­de. Al­me­din er eft er min me­ning me­get in­te­gre­ret, og der­for bør de genover­ve­je hans sag. Nu kan de, som skal hjem­sen­des i mor­gen og i frem­ti­den, se, hvor­dan man gør for at få lov at bli­ve her i Dan­mark.

Le­ne Hau­mann Jen­sen

Jeg har stor sym­pa­ti og for­stå­el­se for fa­mi­li­en, men de­bat­ten er ble­vet for fø­lel­ses­la­det. Det er bå­de godt og fl ot, at så man­ge støt­ter op om Al­me­dins og fa­mi­li­ens sag. Men er der ik­ke grund­lag i loven for asyl til fa­mi­li­en, bør de ik­ke kun­ne bli­ve, ba­re for­di de er så hel­di­ge at få så me­gen støt­te og me­di­eom­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.