PANELET

BT - - DEBAT -

BRI­AN MIK­KEL­SEN Po­li­ti­et pri­o­ri­te­rer det ik­ke til­stræk­ke­ligt. Det er en bor­ger­nær for­bry­del­se, og man må ik­ke un­der­vur­de­re, hvor stort et ind­greb det er mod folk, når de ud­sæt­tes for ind­brud. Der­for skal po­li­ti­et al­tid kom­me ud og prø­ve at eft er­for­ske det. Vi kan godt mær­ke, at res­sour­cer­ne bli­ver pri­o­ri­te­ret an­der­le­des, når der sker store be­gi­ven­he­der som ter­ror og fl ygt­nin­ge­strøm­men. Men når po­li­tik­red­se­ne pri­o­ri­te­rer fore­byg­gel­se af ind­brud, kan vi mær­ke en øget bor­gerak­ti­vi­tet.

Dels er det et spørgs­mål om res­sour­cer. Men sam­ti­dig hand­ler det om, at bor­ger­ne un­drer sig over, hvad der sker i lo­kal­sam­fun­det. Ind­brud er svæ­re at opkla­re, så der­for skal det væ­re en fæl­les ind­sats. Vi kan al­le spil­le en rolle i at gø­re det bed­re.

Næst­for­mand for De Kon­ser­va­ti­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.