Stats­bor­ger­skab er ik­ke en ret

BT - - DEBAT -

Per­so­ner, der øn­sker de­mo­kra­ti er­stat­tet med teo­kra­ti, må umu­ligt kun­ne un­der­skri­ve den loy­a­li­tet­ser­klæ­ring, der er for­ud­sæt­nin­gen for at sø­ge stats­bor­ger­skab, og hvori man lover at respek­te­re ’ grund­læg­gen­de dan­ske rets­prin­cip­per’. De om­fat­ter som be­kendt ik­ke re­li­gi­øse for­skrift er.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.