Klap hat­ten, Kha­der

BT - - DEBAT -

Det er en tragisk po­in­te, at Na­ser Kha­der i sin iver for at be­skyt­te ’ de grund­læg­gen­de fri­heds­vær­di­er’ i Dan­mark er blandt de før­ste til at bry­de dem. Hvis Kha­ders tan­ke­gang skal fø­res ud i sin yder­ste kon­se­kvens, kræ­ver det et tan­kepo­li­ti, som kan fø­re kon­trol med, om an­sø­ger­ne om dansk stats­bor­ger­skab kun tæn­ker god­kend­te tan­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.