SVI­NER PAR­TI- A

BT - - NYHEDER -

EXIT DANSK FOL­KE­PAR­TI er en lidt for­vir­ret pi­ge, der kom­mer fra Re­bild til Bruxel­les og ik­ke kan over­skue, hvad der sker om­kring hen­de, « si­ger Mes­ser­s­ch­midt om sin 50- åri­ge kol­le­ga. Sam­ti­dig be­dy­rer han, at alt om­kring fon­de­ne er i den ’ skøn­ne­ste or­den.’

Det er an­den gang in­den for få år, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt bru­ger ud­tryk­ket ’ pi­ge’ om en kvin­de­lig par­ti­fæl­le, som har for­ladt DF ef­ter sam­men­stød med net­op ham. Da den tid­li­ge­re eu­ro­pa- par­la­men­ta­ri­ker An­na Ros­bach i fjor rej­ste kri­tik af Mes­ser­s­ch­midt for blandt an­det hans ar­bejds­ind­sats og hans hånd­te­ring af øko­no­mi­ske mid­ler, sva­re­de top- DFe­ren kon­tant igen: » Hun er en for­skru­et lil­le pi­ge. «

I dag har 68- åri­ge An­na Ros­bach kun et skul­der­træk til overs for den ned­la­den­de to­ne, hun den­gang mød­te.

» Mor­ten er Mor­ten, og med ham er det ta­ke- it- or- lea­ve- it, « si­ger An­na Ros­bach. ’ Godt gå­et’ Hun øn­sker Rik­ke Karls­son alt mu­ligt held og lyk­ke som løs­gæn­ger i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet.

» Det er godt gå­et. Hun har ben i næ­sen. Jeg hå­ber, hun får et li­ge så godt liv som løs­gæn­ger, som jeg fik, « si­ger An­na Ros­bach.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt af­vi­ser, at der skul­le lig­ge per­son­li­ge mod­sæt­nin­ger mel­lem ham og Rik­ke Karls­son bag hen­des ud­mel­del­se.

» Jeg tror, hun har haft svært ved at fin­de sig til ret­te i par­la­men­tet. Hun har ik­ke rig­tig følt sig til­pas og har haft svært ved at be­gå sig. Tirs­dag af­ten i sid­ste uge var hun og jeg og fle­re an­dre ude at spi­se ef­ter grup­pe­mø­det i Stras­bourg. Vi hav­de en hyg­ge­lig af­ten, og vi sag­de far­vel med et kind­kys. Der­for un­drer det mig, at jeg skal våg­ne op til det her, « si­ger han.

Rik­ke Karls­sons sup­ple­ant til par­la­men­tet, Kri­sti­na Jør­gen­sen, har ik­ke tænkt sig at hen­ven­de sig til hen­de for at få hen­de til at vi­ge plad­sen.

» Jeg ken­der Rik­ke som en me­get an­svar­lig og se­ri­øs po­li­ti­ker. I prin­cip­pet er det par­tiets man­dat, men jeg vil ik­ke stille krav om, at hun træ­der tilbage, « si­ger hun.

Ved EP- val­get sid­ste år fik Rik­ke Karls­son med 9.202 stem­mer næst­f­lest på DF’s li­ste. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt sat­te dansk stem­me­re­kord med 463.758 stem­mer.

»

EU- BAL­LA­DE Mang­len­de åben­hed i de to EU- fon­de Meld og Feld, som Dan­marks før­en­de EU- skep­ti­ker Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt jong­le­rer med, kan ud­vik­le sig til en po­li­tisk møgs­ag for ham. Sær­ligt for­di kri­tik­ken ik­ke kom­mer ude­fra, men fra eg­ne ræk­ker.

Rik­ke Karls­son er i fa­mi­lie med

ONS­DAG 14. OK­TO­BER 2015 Sø­ren Es­per­sen og en vel­lidt po­li­ti­ker i Dansk Fol­ke­par­ti.

Fon­de­ne rå­der år­ligt over 14,5 mio. kr., som man mod­ta­ger i le­ga­ter fra EU. Pen­ge­ne kan bru­ges til op­lys­nings­virk­som­hed og til kampag­ner for et nej til fol­ke­af­stem­nin­gen om dansk med­lem­skab af Eu­ro­pol 3. de­cem­ber.

Rik­ke Karls­son for­tæl­ler i en pres­se­med­del­el­se, at hun i for­å­ret blev bedt om at un­der­skri­ve to do­ku­men­ter fra fon­den Move­ment for a

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.