’’

BT - - NYHEDER - Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt

Dansk Fol­ke­par­tis stem­me­slu­ger i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev i går mødt af hård kri­tik fra eg­ne ræk­ker. Det ske­te, da par­ti­fæl­len Rik­ke Karls­son over­ra­sken­de med­del­te, at hun for­la­der par­ti­et i pro­test mod Mes­ser­s­ch­midts mang­len­de åben­hed om øko­no­mi­en i to fon­de, som DFer­ne er med­lem af. Egent­lig skul­le Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ha­ve druk­ket en kop kaf­fe med sin par­ti­fæl­le i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, Rik­ke Karls­son i går. Han hav­de sagt ja til at fly­ve til Bruxel­les for at ta­le med hen­de om øko­no­mi­en i fon­de­ne, som hun sav­ne­de ind­blik i. Men da Rik­ke Karls­son tirs­dag mor­gen med­del­te, at hun hav­de for­ladt par­ti­et, blev han hjem­me. Og un­dre­de sig.

Rik­ke Karls­son for­la­der Dansk Fol­ke­par­ti i pro­test mod, at hun ik­ke har kun­net få ud­le­ve­ret regn­skab for fon­de­ne, der år­ligt mod­ta­ger 14,5 mil­li­o­ner kro­ner fra EU. Tirs­dag af­ten i sid­ste uge var hun og jeg og fle­re an­dre ude at spi­se ef­ter grup­pe­mø­det, Stras­bourg. Vi hav­de en hyg­ge­lig af­ten, og vi sag­de far­vel med et kind­kys. Der­for un­drer det mig, at jeg skal våg­ne op til det her

» Jeg har for­søgt at få kon­takt til Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se for at få hjælp til at få un­der­søgt de fak­ti­ske for­hold i fon­de­ne. Da det­te ik­ke har væ­ret mu­ligt, ser jeg mig der­for nødsa­get til at fra­si­ge mig et­hvert an­svar i for­bin­del­se med dis­se fon­de og ser der­for en ud­mel­del­se af par­ti­et som den ene­ste løs­ning, « skri­ver hun i en pres­se­med­del­el­se. Pi­ge igen Med Rik­ke Karls­sons far­vel smæk­ker end­nu en fol­ke­valgt DFer med dø­ren til par­ti­et. Rik­ke Karls­son er den se­ne­ste i ræk­ken, der en­ten er gå­et selv el­ler er ble­vet smidt ud ef­ter in­tern bal­la­de. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, som er gen­stand for den ak­tu­el­le kri­tik, er forun­dret over sin kol­le­gas plud­se­li­ge exit fra par­ti­et.

» Det er en klud i an­sig­tet. Det vir­ker på mig mest af alt som om, hun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.