’’

BT - - NYHEDER - Rik­ke Karls­son

Jeg har si­den for­å­ret 2015 for­søgt at bli­ve klar over, hvil­ke mid­ler der var til rå­dig­hed i dis­se fon­de, og til hvil­ke for­mål de var ble­vet brugt rin­ger, at jeg med skam må mel­de, at jeg ik­ke har væ­ret fuldt ud klar over, hvad de al­le dæk­ke­de over. Jeg hand­le­de i fuld til­lid til min grup­pe­for­mand Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, som hav­de ad­skil­li­ge års me­re er­fa­ring, end jeg hav­de, « si­ger hun. For­søg slog fejl Si­den har fle­re for­søg på at få ind­sigt i, hvad Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har brugt pen­ge­ne til, slå­et fejl.

» Jeg har si­den for­å­ret 2015 for­søgt at bli­ve klar over, hvil­ke mid­ler der var til rå­dig­hed i dis­se fon­de, og til hvil­ke for­mål de var ble­vet brugt.

Det har ik­ke væ­ret no­gen nem op­ga­ve, da dis­se fon­des mid­ler samt bru­gen af mid­ler­ne ik­ke lig­ger fuldt til­gæn­ge­li­ge på Eu­ro­pa- Par­la­men­tets of­fi­ci­el­le si­der, « si­ger hun.

Det for­står Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ik­ke.

» Jeg står til an­svar for mid­ler­ne, og alt er i den skøn­ne­ste or­den. Der er ik­ke ud­be­talt en kro­ne, uden at det er ef­ter reg­ler­ne, « si­ger han.

Han lover, at regn­ska­bet for 2014 snart vil bli­ve of­fent­ligt til­gæn­ge­ligt.

På Dansk Fol­ke­par­tis hjem­mesi­de har par­ti­et up­lo­a­det en kampag­ne­vi­deo for et nej ved fol­ke­af­stem­nin­gen 3. de­cem­ber. Vi­deo­en er be­talt af Meld. Lo­ne Kühl­mann: ’ Han le­ver i en an­den tid’ Det kom­mer ik­ke bag på mig, at han si­ger, som han gør, Han si­ger jo så man­ge mær­ke­li­ge ting i for­vej­en. Med den ud­mel­ding har man har lidt ind­tryk­ket af, at han le­ver i en an­den tid, og det vir­ker som om, hans kvin­de­syn er en smu­le an­tik­va­risk. Han vil­le jo nok al­drig ha­ve sagt om en mand, at han var en bon­dek­nold. Da jeg var ung, var det nor­malt, at man sag­de ’ lil­le de’ til un­ge pi­ger, men den­gang var han jo slet ik­ke født. Uan­set om det er rig­tigt el­ler for­kert, hvad Rik­ke Karls­son har sagt, bør han ik­ke ta­le så­dan om an­dre men­ne­sker. Men det er åben­bart så­dan, hans ver­dens­bil­le­de ser ud, « si­ger jour­na­list Lo­ne Kühl­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.