Anet­tes mor­der skal fin­des

BT - - NYHEDER -

DRAB hin­an­den et års tid for­in­den, og de hu­sker beg­ge ty­de­ligt den nat, da de fik den fryg­te­li­ge besked:

» Vi blev væk­ket af te­le­fo­nen et godt styk­ke tid ef­ter mid­nat. Først valg­te vi at la­de den rin­ge, for­di vi i net­op den pe­ri­o­de var pla­get af nog­le mysti­ske opkald. Men til sidst tog jeg den og fik at vi­de, at Anet­te var ble­vet over­fal­det, « for­tæl­ler Sonja De­vaux.

Par­ret ha­ste­de til ho­spi­ta­let, hvor Anet­tes mor al­le­re­de var an­kom­met. Hun hav­de nå­et at ta­le kort med sin dat­ter – og hav­de spurgt Anet­te, om hun vid­ste, hvem der hav­de over­fal­det hen­de.

» Det kan vi al­tid ta­le om, « lød sva­ret. Men kort ef­ter udån­de­de Anet­te Just Ole­sen, blot to da­ge før sin 28 års fød­sels­dag.

Si­den fulg­te en hård tid, hvor fa­mi­li­en bå­de skul­le ar­ran­ge­re en uven­tet be­gra­vel­se og væn­ne sig til at leve med tra­ge­di­en.

» Det var gru­somt. Og det er sta­dig svært at for­stå. Jeg sav­ner Anet­te og tæn­ker hver dag på, at hun al­drig rig­tig kom i gang med sit liv, « si­ger Bent Just Ole­sen.

Po­li­tiets be­stræ­bel­ser på at opkla­re dra­bet har hidtil væ­ret for­gæ­ves. Al­li­ge­vel er fa­mi­li­en al­drig holdt op med at hå­be. Tog uvis­he­den med i gra­ven » Det har vir­ke­lig pla­get Bent. Vi ta­ler sjæl­dent om Anet­te, for det kan han sim­pelt­hen ik­ke bæ­re. Hun var jo hans ene­ste barn, « for­tæl­ler Sonja De­vaux.

Sær­ligt Anet­tes mor, Ben­te, hav­de svært ved at kom­me sig over ta­bet af dat­te­ren. Hun dø­de i 2011 og måt­te alt­så ta­ge uvis­he­den med sig i gra­ven:

» Men jeg har sta­dig et håb om, at no­gen vil bli­ve stil­let til regn­skab for min dat­ters død. Så jeg kan få en for­kla­ring på, hvor­for det ske­te? Det skal dog væ­re snart, for min tid er jo nok og­så ved at rin­de ud, « si­ger Bent Just Ole­sen.

DET SKE­TE DER Den 27- åri­ge kor­re­spon­dent Anet­te Just Ole­sen var på vej hjem fra et be­søg hos sin mor tirs­dag 21. au­gust ved 23.30- ti­den, da hun i sin egen op­gang på Høj­de­vej 25B på Ama­ger blev over­fal­det af en ukendt ger­nings­mand. Anet­te var an­gi­ve­ligt ved at stik­ke nøg­len i lå­sen til sin lej­lig­hed på an­den sal, da hun blev an­gre­bet bag­fra af man­den, der var fulgt ef­ter hen­de op ad trap­pen. Hun gjor­de så kraftig mod­stand, at blo­det for­del­te sig over fle­re repo­ser, og hun var så­le­des sta­dig i li­ve, da to te­e­na­ged­ren­ge, der hav­de hørt tu­mul­ten fra ga­den, fandt hen­de blø­de­n­de på den ne­der­ste trap­pe­af­sats.

» Det gør ondt, « støn­ne­de den 27- åri­ge kvin­de, og dren­ge­ne kun­ne se, at hun hav­de dybe sår i bry­stet. De til­kald­te straks en am­bu­lan­ce, som brag­te Anet­te til det nær­lig­gen­de Sund­by Ho­spi­tal – i dag Ama­ger Ho­spi­tal – hvor læ­ger­ne en ti­mes tid ef­ter måt­te op­gi­ve at red­de hen­des liv. Skrig og tu­mult De to te­e­na­ged­ren­ge, der fandt Anet­te, så og­så ger­nings­man­den føl­ge ef­ter hen­de ind i op­gan­gen. Her­fra hør­te de skrig og tu­mult, og ef­ter­føl­gen­de så de man­den flyg­te fra ste­det til fods. Men selv om de kun­ne be­skri­ve ham som » dan­sker, tæt byg­get, 25- 30 år, cir­ka 180 cen­ti­me­ter høj med kort hår og skægs­tub­be « , end­te al­le spor blindt.

Mord­våb­net – for­ment­lig en godt ty­ve cen­ti­me­ter lang brød­k­niv – blev al­drig fun­det.

Det fak­tum, at Anet­te var les­bi­sk, syn­tes ik­ke umid­del­bart at ha­ve no­gen be­tyd­ning for dra­bet, men mo­ti­vet blev i sa­gens na­tur al­drig kort­lagt. Kø­ben­havns Po­li­ti hav­de en­kel­te mistænk­te. Blandt an­dre en yn­gre mand, der bo­e­de i na­bo­la­get og hav­de ud­vist in­ter­es­se for Anet­te, men han hav­de ef­ter alt at døm­me et vandtæt ali­bi. Og in­gen kun­ne fæl­des af de tek­ni­ske spor på ger­nings­ste­det.

Og­så Ama­ger­man­den, der i en pe­ri­o­de hav­de adres­se på Høj­de­vej, blev ef­ter sin an­hol­del­se i 2010 kæ­det sam­men med mor­det. Men og­så ham ude­luk­ke­de po­li­ti­et. I t v- pro­gram­met ’ FBI’s d an­ske mord­myste­ri­er’, der s en­des på Ka­nal 5 i af­ten kl. 21, for­sø­ger den ame­ri­kan­ske pro­fi­le­rings­eks­pert Mark Sa­fa­rik at fin­de ud af, hvad der ske­te med Anet­te Just Ole­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.