Ud­vis­ning af 18- årig ud­skudt

BT - - NYHEDER -

KNIV­STIK ven, som han brug­te, vi­des ik­ke. Men iføl­ge Ste­en Hansen er der ik­ke no­get mystisk ved det.

» Der er ik­ke no­get mystisk ved det, idet det var en fri­vil­lig ud­sen­del­se, hvor de selv var mødt ved luft hav­nen fra de­res bopæl. Det var først ved luft hav­nen, de mød­te po­li­ti­et, da der stod nog­le fra Na­tio­nalt Ud­læn­din­ge­cen­ter, som skul­le hjæl­pe med ud­sen­del­sen. Så kni­ven kan ha­ve lig­get hjem­me i køk­ken­skuff en el­ler et an­det sted, hvor han kun­ne fi nde den, « si­ger Ste­en Hansen.

Han for­kla­rer sam­ti­dig, at der ik­ke er ble­vet fast­sat en ny ud­sen­del­ses­da­to for fa­mi­li­en, der skul­le ha­ve væ­ret med et fl y klok­ken 10.10 fra København. Af­ven­ter » Vi ved hel­ler ik­ke, om fa­de­ren er ble­vet ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let, så ind­til vi­de­re af­ven­ter vi si­tu­a­tio­nen, « si­ger Ste­en Hansen.

I en lil­le, im­pro­vi­se­ret ta­le for for­sam­lin­gen af dybt be­rør­te klas­se­kam­me­ra­ter og an­dre til­ste­de­væ­ren­de i luft hav­nen for­tal­te Al­me­din Fejzi­cs klas­se­læ­rer i går, hvad hun vid­ste om si­tu­a­tio­nen.

Hun kun­ne be­ret­te, at Al­me­din og hans lil­le­bror på 14 år re­tur­ne­rer til Hun­de­sted, hvor hun selv sam­men med sin fa­mi­lie vil ta­ge hånd om dem.

Hun kun­ne og­så for­tæl­le, at Al­me­dins far var ble­vet kørt til Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal for at bli­ve un­der­søgt for sin ska­der, men og­så for at un­der­gå en psy­ki­a­trisk un­der­sø­gel­se eft er­føl­gen­de. Uret­fær­digt Hi­sto­ri­en om Al­me­din og hans fa­mi­lie tog fart i de dan­ske me­di­er, da hans klas­se­kam­me­ra­ter fra Fre­de­rik­værk Gym­na­si­um gjor­de op­mærk­som på hans sag. De føl­te, at det var uret­fær­digt, at si­gø­j­ner- bos­sen Gi­mi Le­vako­vic fi k lov til at bli­ve i lan­det, når nu de­res kam­me­rat skul­le ud, og det lyk­ke­des dem at få me­di­er­nes op­mærk­som­hed.

Fa­mi­li­en, der bor i Hun­de­sted, har få­et af­slag på op­hold­stil­la­del­se eft er tre år i Dan­mark. De hav­de hå­bet på at få asyl, så fa­de­ren, som er psy­kisk syg, kun­ne få be­hand­ling her i lan­det, men det blev vur­de­ret af myn­dig­he­der­ne, at fa­de­ren kun­ne få den nød­ven­di­ge be­hand­ling i Bos­ni­en.

Næ­sten ni ud af ti blev brugt til bi­o­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser og ud­vik­ling og frem­stil­ling af me­di­cin. Langt de fl este for­søgs­dyr er mus, rot­ter og fi sk. Et for­søgs­dyr de­fi ne­res som et hvir­vel­dyr, som ind­fan­ges, op­dræt­tes el­ler er op­stal­det med hen­blik på at ind­gå i for­søg el­ler for at bru­ge or­ga­ner el­ler væv til for­søg. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.