Våd vin­ter ven­ter os

BT - - NYHEDER -

METEOROLOGI Der er størst sand­syn­lig­hed for, at du skal fi nde gum­mi­støv­ler og pa­raply frem den­ne vin­ter. De store strik­trø­jer og de fore­de støv­ler skal du la­de bli­ve i ska­bet - i hvert fald hvis du føl­ger DMIs prog­no­se for vin­ter­vej­ret. Den ame­ri­kan­ske vej­rtje­ne­ste Ac­cuwe­at­her med­del­te el­lers i går, at det teg­ner til en kold vin­ter i Dan­mark. Men det er ik­ke kor­rekt, ly­der det alt­så fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut .

» Det ser re­la­tivt sik­kert ud, at vi får en mild og våd af­slut­ning på året. Bå­de i novem­ber og de­cem­ber vil vi op­le­ve tem­pe­ra­tu­rer, der lig­ger en el­ler to gra­de­re hø­je­re end det nor­ma­le, « si­ger ener­gi- og er­hvervs­me­te­o­r­o­log Martin Lind­berg fra DMI.

» De sid­ste 10- 15 år har dag­tem­pe­ra­tu­ren i Dan­mark gen­nem­snit­ligt væ­ret fi re gra­der i de­cem­ber, hvil­ket vil si­ge, at tem­pe­ra­tu­rer­ne i år kom­mer til at lig­ge på fem­seks gra­der og med en nat­tem­pe­ra­tur på om­kring fryse­punk­tet, « for­kla­rer han.

Prog­no­sen fra Ac­cuwe­at­her for­ud­ser, at der vil bli­ve usæd­van­lig koldt i Skan­di­navi­en i lø­bet af vin­te­r­en. Sær­ligt i slut­nin­gen af vin­te­r­en vil Dan­mark for al­vor bli­ve ramt af kul­den, men den for­ud­si­gel­se har Martin Lind­berg ik­ke me­get ti­l­overs for. Han tror dog al­li­ge­vel, at ja­nu­ar vil by­de på par vin­ter­da­ge og lidt sne­vejr til dem, der måt­te sav­ne det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.