An­sat­te fy­ret for bræn­de­ty­ve­ri

BT - - NYHEDER -

FYRINGSSÆSON En ræk­ke an­sat­te i de dan­ske stats­sko­ve har væ­ret så gla­de for træ, at de har ta­get læs af bræn­deknu­der og fl is med hjem, skri­ver me­troxpress. Na­tursty­rel­sen har så­le­des måt­tet fy­re, po­li­ti­an­mel­de og ud­de­le skrift li­ge ad­vars­ler til i alt fem per­so­ner i de 19 dan­ske na­tur­for­valt­nings­en­he­der for ty­ve­ri af træ, op­ly­ser vi­ce­di­rek­tør David Fjord Ni­el­sen.

Man op­da­ge­de og­så, at der i fem na­tur­for­valt­nings­en­he­der var op­stå­et en kul­tur, hvor an­sat­te tog bræn­de med hjem. Et pal­letårn bræn­de ko­ster ca. 2.000 kr.

» Sko­vlø­be­re er de ene­ste, der med bag­grund i de­res overenskomst må ta­ge bræn- de, hvis de bor i en af vo­res sko­vlø­ber­bo­li­ger. Vi kun­ne kon­sta­te­re, at der en­kel­te ste­der hav­de ud­vik­let sig en util­sig­tet prak­sis, hvor fl ere gjor­de brug af den­ne ord­ning. Der­for har vi nu præ­ci­se­ret reg­ler­ne, « si­ger vi­ce­di­rek­tø­ren. Na­tursty­rel­sen har net­op få­et kri­tik af Rigs­re­vi­sio­nen, der kal­der det ’ ik­ke til­freds­stil­len­de’, at man holdt ty­ve­risa­gen hem­me­lig. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.