DF vil ha­ve 2.000 fl ere be­tjen­te

BT - - NYHEDER -

Det dan­ske po­li­ti knok­ler løs. En vagt­plan fra en po­li­ti­be­tjent hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, som BT er kom­met i be­sid­del­se af, vi­ser, at ar­bejds­u­ger på over 50 ti­mer og ind­dra­gel­se af fri­da­ge ik­ke er usæd­van­ligt. Det bli­ver be­kræft et af Jør­gen Jen­sen, der er for­mand for Ves­teg­nens Po­li­ti­for­e­ning. Dansk Fol­ke­par­ti vil ha­ve gjort no­get ved de man­ge over­ar­bejds­ti­mer ved at ud­dan­ne fl ere be­tjen­te, som skal fj er­ne pres­set fra den nu­væ­ren­de po­li­ti­styr­ke, for­tæl­ler DFs sted­fortræ­den­de retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fod Poul­sen til BT. Han me­ner ik­ke, det er i or­den, at po­li­ti­be­tjen­te­ne har så man­ge ti­mer, og Dansk Fol­ke­par­ti vil der­for ta­ge en snak med ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) for at gø­re no­get ved pro­ble­met. Skal væ­re ud­hvi­le­de Helt præ­cist skal Dan­mark ha­ve 2.000 fl ere po­li­ti­be­tjen­te, me­ner Pe­ter Ko­fod Poul­sen, der er sted­fortræ­der, mens retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup er på fe­rie.

» Som po­li­ti­be­tjent bli­ver man ud­sat for stres­sen­de og pres­se­de si­tu­a­tio­ner, og det skal man kun­ne hånd­te­re. Så man skal væ­re ud­hvilet, når man mø­der på ar­bej­de, « si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Det er dog ik­ke al­tid mu­ligt for po­li­ti­be­tjen­te­ne at væ­re ud­hvi­le­de. Iføl­ge reg­ler­ne har de ret til 11 ti­mers hvi­le mel­lem to vag­ter.

Men hos po­li­ti­et kan den re­gel over­skri­des én gang om ugen, hvil­ket be­ty­der, at be­tjen­te én dag om ugen kan bli­ve vagtsat kun ot­te ti­mer eft er den fo­re­gå­en­de vagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.