MA­RIE FIK NOK AF UGE­BLAD

BT - - NYHEDER -

bak­ke skyl­des, at uge­bla­de­ne går tæt­te­re og tæt­te­re på, se­ne­st med skri­ve­ri­er­ne om gre­vin­de Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sens skils­mis­se:

» Vi kan se, at græn­ser­ne he­le ti­den flyt­ter sig for, hvad man kan til­la­de sig at skri­ve, og hvor tæt man går på. Det ud­vik­ler sig me­re og me­re i ret­ning af, at pres­sen skri­ver fle­re ting. Og det vil man sæt­te en stop­per for nu.

Man vil ik­ke ri­si­ke­re, at man hver gang kan gå lidt tæt­te­re på. Det har man set i ud­lan­det, og det vil man ik­ke ri­si­ke­re sker her­hjem­me, « si­ger han.

Lars Hov­bak­ke kan ik­ke kom­me i tan­ke om an­dre gan­ge, hvor kon­ge­hu­set har de­men­te­ret en hi­sto­rie i et uge­blad:

» Det er ik­ke no­get, vi ser ske i Dan­mark. «

Han for­kla­rer, at det til gen­gæld er me­get nor­malt i Sve­ri­ge og Eng­land, hvor der har væ­ret en ræk­ke per­son­li­ge sa­ger i uge­bla­de­ne, som kon­ge­hu­se­ne har følt sig nødsa­get til at kom­men­te­re.

Men i Dan­mark er det alt­så langt­fra nor­ma­len. De­men­ti­et fra kon­ge­hu­set for­hol­der sig ik­ke til, hvor­vidt prin­ses­se Ma­rie har få­et la­vet nye bryster, men kun at prin­ses­se Ma­rie har ’ al­drig be­søgt den på­gæl­den­de kli­nik’ og ’ al­drig væ­ret i Li­tau­en’.

» Det er vig­tigt, at kon­ge­hu­set kom­men­te­rer præ­cist, hvad der er for­kert i ar­tik­len og ik­ke alt mu­ligt an­det, som f. eks. om hun over­ho­ve­det har få­et la­vet bryster på et tids­punkt, « si­ger Lars Hov­bak­ke.

Han vur­de­rer, at be­rig­ti­gel­sen kan gi­ve Her & Nu et tro­vær­dig­heds­pro­blem:

» Det vil al­tid gi­ve pro­ble­mer med tro­vær­dig­he­den, når et me­die må brin­ge en så­dan be­rig­ti­gel­se, og det vil må­ske få man­ge af de men­ne­sker, der godt kan li­de kon­ge­hu­set, til at sy­nes, at bla­det er gå­et over stre­gen, « si­ger han.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en yder­li­ge­re kom­men­tar fra kon­ge­hu­set om, hvor­for de vil ha­ve de­men­te­ret net­op den­ne hi­sto­rie og ik­ke an­dre af sam­me slags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.