’’

BT - - NYHEDER - Er­ling Tind, che­fre­dak­tør for Her & Nu

UPS Er­ling Tind, der står i spid­sen for uge­bla­det Her & Nu, brin­ger i dag en be­rig­ti­gel­se in­de i bla­det, der for­kla­rer, at prin­ses­se Ma­rie ik­ke har få­et la­vet nye bryster i Li­tau­en, som det el­lers blev be­skre­vet d. 30 sep­tem­ber i år. Bla­det har i de­tal­jer for­kla­ret, hvor­dan prin­ses­sen an­kom til kli­nik­ken, hvad hun fik la­vet, og hvor­når hun tog der­fra. Men oplys­nin­ger­ne træk­ker de nu tilbage, ef­ter kon­ge­hu­set har ud­sendt et de­men­ti. Che­fre­dak­tø­ren be­kla­ger at ha­ve vi­de­re­bragt de us­an­de op­lys­nin­ger, men for­kla­rer over­for BT, hvor­for man skrev hi­sto­ri­en:

» Vi har jo snak­ket med nog­le kil­der, som er an­sat på kli­nik­ken, og som vi har ve­ri­fi­ce­ret rent fak­tisk er an­sat, og som i de­tal­jer har for­talt os, hvad der fo­re­gik på kli­nik­ken. Der­for har vi ik­ke haft no­gen grund til at tro, at der skul­le væ­re ug­ler i mo­sen, « si­ger Er­ling Tind. Kon­tak­tet af kon­ge­hu­set Han for­kla­rer, at kon­ge­hu­set al­le­re­de da­gen ef­ter, at ar­tik­len blev bragt, kon­tak­te­de Her & Nu med hen­blik på at få be­rig­ti­get hi­sto­ri­en:

» Da vi bli­ver kon­tak­tet af kon­ge­hu­set, ta­ger vi igen kon­takt til vo­res kil­der, og de fast­hol­der hi­sto­ri­en. Og vi vil jo til en­hver tid be­skyt­te vo­res kil­der, der­for kan vi ik­ke uden at af­slø­re, hvem de er, fø­re be­vis for, at vo­res på­stand er rig­tig. Der­for er det og­så en prin­ci­pi­el be­slut­ning, der gør, at vi hel­le­re vil træk­ke hi­sto­ri­en tilbage end at af­slø­re vo­res kil­der. Folk skal vi­de, at når de for­tæl­ler no­get til os, så for­tæl­ler vi ik­ke vi­de­re, hvem de er, « si­ger Er­ling Tind.

Han un­der­stre­ger, at det er før­ste gang i 18 år, at bla­det er nødsa­get til at brin­ge en be­rig­ti­gel­se. Vi har jo snak­ket med nog­le kil­der, som er an­sat på kli­nik­ken, og som vi har ve­ri­fi­ce­ret rent fak­tisk er an­sat, og som i de­tal­jer har for­talt os, hvad der fo­re­gik på kli­nik­ken. Der­for har vi ik­ke haft no­gen grund til at tro, at der skul­le væ­re ug­ler i mo­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.