’ Jeg er ble­vet tjek­ket for de­mens’

BT - - NYHEDER -

til, at det er angst­fyldt for dem, der bli­ver ramt, net­op for­di en­som­he­den og ang­sten er så enormt stor. Bå­de for den der er syg og for de på­rø­ren­de. «

» Det er jo en mær­ke­lig uhyg­ge­lig syg­dom, der kan vok­se me­get lang­somt over år. Og så væn­ner du sig til, at ved­kom­men­de er så­dan og gør så­dan, som han el­ler hun nu gør, selv­om det vir­ker lidt un­der­ligt. Og så plud­se­lig vi­ser det sig, at den må­de det men­ne­ske har age­ret på, hand­ler om, at per­so­nen er de­ment. Det er jo en barsk én at slu­ge, at man har den syg­dom, der for­an­drer én på den må­de. «

Ghi­ta Nør­by har væ­ret ramt af kræft to gan­ge og har talt åbent om si­ne syg­dom­me, på sam­me må­de som fle­re an­dre kol­le­ger har gjort det om can­cer i de se­ne­ste år.

Men Nør­by me­ner ik­ke, at den sam­me åben­hed gør sig gæl­den­de for al­le syg­dom­me:

» Du kan slet ik­ke ta­le om de­mens og alzhei­mer på sam­me må­de. Det tør vi alt­så ik­ke end­nu. Men jeg vil­le øn­ske, at den film, Mi­cha­el No­er nu har la­vet, vil­le væ­re med til, at vi ræk­ker hæn­der­ne ud og snak­ker med hin­an­den om det. Hvis du de­ler di­ne pro­ble­mer, og vi lyt­ter til hin­an­den, så bli­ver du straks me­re af­slap­pet, og så bli­ver du ik­ke så en­som, « si­ger Ghi­ta Nør­by til BT. ’ Nøg­le Hus Spejl’ er in­stru­e­ret af Mi­cha­el No­er med ma­nuskript af An­ders Frit­hiof Au­gust. Den har pre­mi­e­re over he­le lan­det d. 12 novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.