Re­kord­man­ge fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter rej­ser ind i EU

BT - - NYHEDER -

ASYL EU: Om­kring 170.000 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter rej­ste ind i EU i sep­tem­ber, op­ly­ser det eu­ro­pæ­i­ske græn­se­a­gen­tur, Fron­tex, tirs­dag iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Det brin­ger det sam­le­de an­tal for året ind­til vi­de­re op på 710.000. Til sam­men­lig­ning an­kom 282.000 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter i EU i he­le 2014, og si­tu­a­tio­nen om­ta­les som Eu­ro­pas stør­ste fl ygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig.

Mandag vur­de­re­de Rigs­po­li­ti­et, at an­tal­let af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, der si­den 6. sep­tem­ber 2015 er rejst ind i Dan­mark, lå på 28.800 men­ne­sker. Langt stør­ste­delen af dem rej­ser dog vi­de­re til blandt an­det Sve­ri­ge for at sø­ge asyl der.

En stor del af de an­kom­ne fl ygt­nin­ge og im­mi­gran­ter kom­mer fra Sy­ri­en, der si­den 2011 har væ­ret hær­get af en blo­dig bor­ger­krig. Der­u­d­over er man­ge fl yg­tet fra kri­ge og kon­fl ik­ter i for­skel­li­ge afri­kan­ske lan­de. Sam­ar­bej­de i kri­se Til­strøm­nin­gen af fl ygt­nin­ge har ka­stet det eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de ud i en kri­se om hånd­te­rin­gen af de man­ge fl ygt­nin­ge. Tors­dag og fre­dag skal EUs le­de­re mø­des for at dis­ku­te­re si­tu­a­tio­nen på et top­mø­de.

På det se­ne­ste top­mø­de blev lan­de­ne iføl­ge Reu­ters eni­ge om at sæt­te me­re fart på hjem­sen­del­sen af af­vi­ste asylan­sø­ge­re, li­ge­som de dis­ku­te­re­de op­ret­tel­sen af en fæl­les EU- græn­sestyr­ke, der skal hjæl­pe lan­de­ne i de yd­re græn­se­om­rå­der med at hånd­te­re de man­ge fl ygt­nin­ge. Den 68- åri­ge ame­ri­kan­ske fi lm­stjer­ne Ja­mes Woods fi nder sig ik­ke i hvad som helst. Så­le­des har han sagsøgt en ano­nym Twit­ter- bru­ger, der i et ind­læg kald­te Woods for en ’ ko­kain- narko­man’. Ja­mes Woods, der bl. a. er kendt fra fi lm som ’ Ca­si­no’ og ’ On­ce Upon a Ti­me in Ame­ri­ca’, for­lan­ger 60 mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning. 15 må­ne­der eft er den tra­fi ku­lyk­ke, der nær hav­de ko­stet ham li­vet, var den ame­ri­kan­sek ko­mi­ker Tra­cy Mor­gan i man­dags tilbage på sce­nen i New York. Mor­gan er bedst kendt for sin rolle i Ti­na Feys ko­me­di­e­se­rie ’ 30 Ro­ck’ med bl. a. Alec Baldwin, der og­så vi­ses på dansk tv. Tra­cy Mor­gan op­t­rå­d­te i klub­ben Co­me­dy Cel­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.