DER­FOR STYR­TE

BT - - NYHEDER -

FLYTRAGEDIE Det var et rus­sisk- pro­du­ce­ret jord- til- luft- mis­sil, der var den di­rek­te år­sag til, at Ma­lay­sia Air­li­nes- fly­et MH17, der 17. juli sid­ste år var på vej fra Am­ster­dam i Hol­land til den ma­lay­si­ske ho­ved­stad Kuala Lumpur, styr­te­de ned og 298 men­ne­sker dø­de. Det slog den hol­land­ske ha­va­ri­kom­mis­sion fast i går. Ef­ter 15 må­ne­ders efterforskning frem­lag­de for­man­den for kom­mis­sio­nen i går den 279 si­der lange rap­port, der en­ty­digt kon­klu­de­rer, at et rus­sisk pro­du­ce­ret Buk- mis­sil af ty­pen 9M38 var år­sa­gen til, at fly­et styr­te­de ned nær den østu­krain­ske by Hra­bove 17. juli 2014.

» Vi har eli­mi­ne­ret al­le an­dre mu­lig­he­der, « sag­de kom­mis­sio­nens for­mand Tji­b­be Jou­stra un­der frem­læg­gel­sen af rap­por­ten.

An­sva­ret for tra­ge­di­en pla­ce­rer kom­mis­sio­nen ik­ke, men den ukrain­ske re­ge­ring pe­ger på rus­si­ske sol­da­ter som de skyl­di­ge. Pre­mi­er­mi­ni­ster Ar­se­nij Jat­senjuk me­ner ik­ke, at pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster, der kæm­per for løs­ri­vel­se fra Ukrai­ne, er i stand til at be­tje­ne Buk- sy­ste­mer og så­le­des af­fy­re et mis­sil som det, der før­te til at næ­sten 300 men­ne­sker blev dræbt:

» Det be­ty­der, at sy­ste­mer­ne blev sty­ret af pro­fes­sio­nel­le, rus­si­ske sol­da­ter, « sag­de pre­mi­er­mi­ni­ste­ren i går iføl­ge Reu­ters. Fly­ets næ­se re­kon­stru­e­ret De se­ne­ste 15 må­ne­der har kom­mis­sio­nen ef­ter­for­sket, hvad der præ­cis ske­te i de skæb­nesvan­gre se­kun­der, da fly­et fra 10,1 km’s højde styr­te­de ned i det kon­flik­tram­te øst­li­ge Ukrai­ne.

Som led i kom­mis­sio­nens efterforskning har myn­dig­he­der­ne bl. a. frag­tet vrag­de­le til Hol­land, hvor fly­ets for­re­ste del er ble­vet re­kon­stru­e­ret, der er la­vet fle­re for­skel­li­ge com­pu­ter- si­mu­la­tio­ner, så de præ­ci­se po­si­tio­ner for fly­et og mis­silet er ble­vet kort­lagt, og der er ble­vet lyt­tet til op­ta­gel­ser fra co­ck­pit­tet , umid­del­bart in­den klok­ken blev 13.20.03, og de sor­te bok­se i Bo­e­ing’en af ty­pen 777200ER holdt op med at vir­ke.

Alt pe­ger i én ret­ning, og kom­mis­sio­nen slår fast, at den for­re­ste del af fly­et blev knust af hund­red­vis af hø­je­ner­giob­jek­ter fra mis­silets spræng­ho­ved, og Tji­b­be Jou­stra un­der­stre­ge­de des­u­den, at de fund­ne ob­jek­ter er ma­ling, ma­ge til den, der er på et Buk­mis­sil. Pi­lo­ter­ne dø­de straks Eks­plo­sio­nen, der ske­te på MH17s ven­stre si­de, dræb­te øje­blik­ke­ligt pi­lo­ter­ne i co­ck­pit­tet, og der­med var de øv­ri­ge 295 per­so­ner om bord pris­gi­vet. Det me­nes i dag, at de fle­re hund­re­de men­ne­sker en­ten var dø­de el­ler be­vidst­lø­se, da fly­et ram­te jor­den, hvor vrag­de­le­ne for­del­te sig på et 50 kva­drat­ki­lo­me­ter stort om­rå­de.

På ulyk­ke­s­tids­punk­tet vur­de­re­de myn­dig­he­der­ne ik­ke, at kon­flik­ten ud­gjor­de en ri­si­ko for den ci­vi­le luft­fart, men si­den slut­nin­gen af april 2014 hav­de der væ­ret fle­re ned­skyd­nin­ger af mi­li­tæ­re luft­far­tø­jer i om­rå­det. Den­ne del­kon­klu­sion i rap­por­ten blev i går vur­de­ret til at væ­re en skarp kri­tik af de an­svar­li­ge luft­fart­smyn­dig­he­der, af fle­re eks­per­ter.

Men der var alt­så ik­ke skyg­gen af fly­ve­for­bud, og så­le­des fløj mel­lem 14. og 17. juli 2014 61 fly­sel­ska­ber fra 32 lan­de i det luftrum, hvor 298 men­ne­sker mi­ste­de li­vet.

Ale­ne på ulyk­kes­da­gen fløj 160 for­skel­li­ge fly i om­rå­det, og da mis­silet send­te fle­re hund­re­de men­ne­sker i dø­den, var tre an­dre fly fra hen­holds­vis Singapore Air­li­nes, Air In­dia og det ki­ne­si­ske EVA Air i nær­he­den. Am­ster­dam HOL­LAND 17/ 7 2014, KL. 12.15 Fly­et, MH17, let­ter fra Am­ster­dam kl. 12.15 lo­kal tid. Desti­na­tio­nen er Kuala Lumpur i Ma­lay­sia, hvor det skal lan­de kl. 06.10 lo­kal tid da­gen ef­ter. OF­RE­NE Na­tio­na­li­te­ter om bord på Ma­lay­sia Air­li­nes Flight MH17:

Hol­land

193

ONS­DAG 14. OK­TO­BER 2015

TYS­KLAND KL. 13.20 Fly­ets sor­te bok­se hol­der i 10.1 km’s højde op med at vir­ke over det øst­li­ge Ukrai­ne. MH17 for­svin­der fra ra­da­ren og styr­ter ned i nær­he­den af by­en Hra­bove. 298 men­ne­sker dør.

• Den hol­land­ske ha­va­ri­kom­mis­sion har frag­tet vrag­del re­kon­stru­e­ret fly­ets næ­se for at kun­ne fast­slå, hvad der af hund­red­vis af hø­je­ner­gi- ob­jek­ter fra det rus­sisk- pro­du

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.