Rus­se­re: Det var ik­ke os

BT - - NYHEDER -

AF­VIS­NING Vå­ben­pro­du­cen­ten Al­maz- An­tey, der står bag Buk- mis­silet, som den hol­land­ske ha­va­ri­kom­mis­sion fast­slår er den di­rek­te år­sag til, at MH17 17. juli sid­ste år styr­te­de ned, af­vi­ser, at det kan væ­re rus­sisk mi­li­tær el­ler pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster, der står bag af­fy­rin­gen af mis­silet.

Det kon­klu­de­re­de Yan No- vi­kov, chef for Al­maz- An­tey, på et pres­se­mø­de i går.

Det er cen­tralt for den stats­kon­trol­le­re­de vå­ben­pro­du­cents ar­gu­men­ta­tion, at rus­si­ske styr­ker ik­ke har an­vendt Buk- mis­si­ler af ty­pen 9M38 si­den 2011. Det har det ukrain­ske mi­li­tær til gen­gæld, lod han i går for­stå.

Vå­ben­pro­du­cen­ten har gen­nem­ført fle­re crash- test, hvor­ef­ter sel­ska­bets eks­per­ter har gen­nem­ført fle­re ana­ly­ser, der vi­ser, at mi­silet må væ­re af­fy­ret fra ‘ om­rå­det mod syd for lands­by­en Za­rosjin­ska­ja’, som er ukrainsk kon­trol­le­ret om­rå­de i det kon­flik­tram­te land.

Den rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ster Ser­gei Lavrov kri­ti­se­re­de al­le­re­de in­den den hol­land­ske ha­va­ri­kom­mis­sions rap­port blev of­fent­lig­gjort, rap­por­ten for at ‘ ef­ter­la­de man­ge spørgs­mål.’ ufjo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.