VW- skan­da­le kan bli­ve til Hol­lywood- fi lm

BT - - NYHEDER -

USA Den om­fat­ten­de svin­del med di­e­sel­mo­to­rer i bil­gi­gan­ten Volkswa­gen ( VW) er næp­pe gå­et man­ges næ­se for­bi. Og nu kan skan­da­len må­ske en­de på al­ver­dens bi­o­gr­af­lær­re­der som en Hol­lywood­fi lm.

Den kend­te sku­e­spil­ler Leo­nar­do DiCaprios pro­duk­tions­sel­skab og fi lm­pro­du­cen­ten Pa­ra­mo­unt Pi­c­tu­re har nem­lig købt ret­tig­he­der­ne til en kom­men­de bog om VW- skan­da­len af en jour­na­list fra avi­sen New York Ti­mes, skri­ver Reu­ters.

DiCaprio, der vil fi lma­ti­se­re den ty­ske bil­gi­gants fald fra tin­der­ne, er kendt som en af Hol­lywoods mest en­tu­si­a­sti­ske mil­jø­for­kæm­pe­re.

Han stod i øv­rigt bag fi l- men ’ The Wolf of Wall Stre­et’.

Bli­ver pro­jek­tet til vir­ke­lig­hed, vil det ik­ke skor­te på dra­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der at ba­se­re fi lmen på. Et hav af un­der­sø­gel­ser Så­le­des har skan­da­len ko­stet me­re end en tred­je­del af bil­gi­gan­tens vær­di på ak­tie­mar­ke­det, virk­som­he­dens top­chef job­bet og ud­løst et hav af un­der­sø­gel­ser mod den 78 år gam­le ty­ske bil­pro­du­cent.

VW, der er Eu­ro­pas stør­ste bil­fi rma, har er­kendt, at der er ble­vet snydt ved test af sel­ska­bets di­e­sel­mo­to­rer i USA. Og­så i Eu­ro­pa be­skyl­des fi rma­et for at smin­ke mo­to­rer­nes ud­led­ning.

Det er end­nu uvist, hvil­ke stjer­ner der er i spil til fi lmens rol­le­li­ste, skri­ver Reu­ters.

Ret­tig­he­der­ne til bo­gen, som fi lmen skal ba­se­re sig på, blev solgt tid­li­ge­re på må­ne­den til for­la­get Nor­ton. Fu­sio­nen mel­lem ver­dens to stør­ste bryg­ge­ri­er, AB Inbev og Sabmil­ler, er nu tæt på at væ­re en re­a­li­tet. Sabmil­lers be­sty­rel­se har eft er ugers tov­træk­ke­ri sagt god for AB In­bevs bud på 44 pund per ak­tie, hvil­ket sva­rer til et svim­len­de be­løb på 684 mia. kro­ner.

Sabmil­ler anbefaler nu si­ne ak­tio­næ­rer at tak­ke ja til bud­det. Der er for­nem hæ­der til den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i me­di­ci­nal­fi rma­et No­vo Nor­disk Lars Re­bi­en Sø­ren­sen. Iføl­ge Bør­sen er han nem­lig kå­ret som in­tet min­dre end ver­dens bed­ste top­chef af ma­ga­si­net Har­vard Bu­si­ness Re­view Staff ( HBR). Det er dog ik­ke virk­som­he­dens øko­no­mi­ske resultater, der har bragt Lars Re­bi­en til top­pen af li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.