Tri­ck­ty­ve fup­per sig til Od­dset- kupo­ner

BT - - NYHEDER -

SVIN­DEL Fyns Po­li­ti ad­va­rer mod en grup­pe svind­le­re, der sny­der sig til Od­dset- kupo­ner med hø­je ind­sat­ser. Op­skrif­ten på fup­num­me­ret er det sam­me hver gang. En el­ler fle­re plat­tensla­ge­re kom­mer ind i en bu­tik og ud­fyl­der fle­re kupo­ner. Nog­le af kupo­ner­ne har en ind­sats på ti kro­ner, mens an­dre har hø­je ind­sat­ser på om­kring 1.000 kro­ner. Når kupo­ner­ne er kørt igen­nem sy­ste­met, si­ger svind­ler­ne, at de har glemt pun­gen i bi­len, og for­la­der bu­tik­ken uden kupo­ner­ne. For­vir­rer eks­pe­di­en­ten Men de kom­mer al­drig tilbage, og det vi­ser sig, at de kun har la­det de bil­li­ge kupo­ner lig­ge, mens de store ind­sat­ser er ta­get med.

» Ger­nings­mæn­de­ne ope- re­rer ved at for­vir­re eks­pe­di­en­ten, som der­for ik­ke når at op­da­ge, hvad der fo­re­går. Der­for vil vi ger­ne op­for­dre til, at eks­pe­di­en­ter­ne er ek­stra op­mærk­som­me, når de sælger Od­dset- kupo­ner i øje­blik­ket, « si­ger Dan­ny Gl­int­borg fra Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Po­li­ti­et for­kla­rer, at der er ta­le om fle­re ger­nings­mænd, og at de bå­de ar­bej­der ale­ne og op til tre ad gan­gen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.