Nyt håb for

BT - - NYHEDER -

FORSK­NING på mus har be­hand­lin­gen ned hjælp af et pro­te­in i ma­la­ri­a­pa­ra­sit­ten vist sig at ram­me he­le 95 pct. af al­le kræft­ty­per.

» Vi er op­ti­mi­sti­ske og tror, der er en lil­le sand­syn­lig­hed for, at det her kan gå hen at vir­ke i men­ne­sker. Det mo­le­ky­le, vi ram­mer, er nem­lig bå­de i mus og i men­ne­sker. Det vil si­ge, det ser helt ens ud, så hvis der var al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger i mu­se­ne, hav­de vi sik­kert fan­get dem, « si­ger pro­fes­sor Ali Sa­lan­ti fra In­sti­tut for Im­mu­no­lo­gi og Mikro­bi­o­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som bl. a. står bag de in­ter­es­san­te fund.

Ku­ren mod kræft jag­ter al­le for- ske­re i dis­se år. Ko­den til at knæk­ke den syg­dom, der ram­mer tu­sind­vis af dan­ske­re hvert år. Sva­ret på, hvor­dan man red­der de liv, der ta­ber kam­pen til den fryg­te­de syg­dom. Og nu er den her må­ske, hvis det lyk­kes for de dan­ske for­ske­re at få god­kendt be­hand­lin­gen til men­ne­sker. Et kul­hy­drat gav sva­ret Et kendt kul­hy­drat, som fin­des i mo­der­ka­gen hos gravi­de kvin­der, gav for­sker­ne sva­ret. For­sker­ne led­te i før­ste om­gang ef­ter en vac­ci­ne mod gravi­di­tets­ma­la­ria, som ko­ster man­ge liv i Afri­ka år­ligt. Ma­la­ri­a­pa­ra­sit­ten hæg­ter sig nem­lig fast i kul-

Gif­ten over­fø­res fra ma­la­ri­a­pa­ra­sit­ten og øde­læg­ger can­cer­cel­ler­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.