Kræftram­te ’’

BT - - NYHEDER - Ali Sa­lan­ti, pro­fes­sor

hy­dra­tet i mo­der­ka­gen for at over­le­ve - og sam­me kul­hy­drat fin­des og­så på over­fla­den af kræft­cel­ler. Der er ta­le om en så­kaldt kul­hy­drat­krog, som po­pu­lært sagt kan gri­be fat i an­dre syg­dom­me el­ler pa­ra­sit­ter. Og kun mo­der­ka­ge­cel­ler og kræft­cel­ler har net­op dén krog, for­kla­rer Ali Sa­lan­ti.

» Mo­der­ka­gen er et or­gan, der skal vok­se fra få cel­ler til et ki­lo­tungt or­gan på få må­ne­der i et re­la­tivt frem­med mil­jø, Kræft­tu­mo­rer gør på sin vis det sam­me, nem­lig vok­ser ag­gres­sivt i et frem­med mil­jø, « si­ger han.

Den slå­en­de lig­hed er no­get, vi- … der er en lil­le sand­syn­lig­hed for, at det her kan gå hen at vir­ke i men­ne­sker den­skabs­mænd i år­ti­er har ledt ef­ter. Der­for har for­sker­par­ret nu ud­sty­ret ma­la­ri­a­pa­ra­sit­ten med kræft­cel­ledræ­ben­de gift, som kan dræ­be en tu­mor. Med suc­ces. Pa­ra­sit­ten sny­des sim­pelt­hen til at tro, at kræft­cel­len er en mo­der­ka­ge­cel­le, for­di de beg­ge har kul­hy­drat­kro­gen. Må­ske et gen­nem­brud Jens Oluf Bruun Pe­der­sen er over­læ­ge og læ­ge­fag­lig re­dak­tør i Kræf­tens Bekæm­pel­se, og han kal­der de nye fund for ’ loven­de’ og ’ spæn­den­de’.

» Om det er et gen­nem­brud, vil af­hæn­ge af re­sul­ta­ter­ne i sid­ste en­de, men det er et gen­nem­brud, at for­sker­ne har fun­det et nyt prin­cip og en ny må­de at be­hand­le kræft på, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen og un­der­stre­ger, at det kan bli­ve til en god me­di­cin i sid­ste en­de, som kan red­de men­ne­ske­liv.

For­sø­ge­ne med mus, der fik do­ser med pro­te­in og gift­stof, vi­ste, at de hav­de langt hø­je­re over­le­vel­ses­ra­ter end ube­hand­le­de mus. Tre do­ser kun­ne end­da stop­pe tu­mor­væk­sten og få den til at skrum­pe.

For­sker­nes mål er der­for nu at la­ve en test til men­ne­sker, da virk­nin­gen ind­til vi­de­re kun er af­prø­vet på mus.

» Det kan tid­ligst ske om fi­re år. Det store spørgs­mål er, om det vir­ker på men­ne­sker, og om men­ne­ske­krop­pen kan tå­le de nød­ven­di­ge do­ser uden bi­virk­nin­ger. Men vi er ret op­ti­mi­sti­ske, for­di proteinet alt­så ser ud til kun at bin­de sig til kul­hy­dra­tet, som i men­ne­sker kun fin­des på kræft­cel­ler og mo­der­ka­ge­cel­ler, « si­ger Ali Sa­lan­ti.

Næ­sten al be­hand­ling er ble­vet til på sam­me må­de og skal igen­nem sam­me for­søg for en sik­ker­heds skyld, og det kan alt­så ta­ge lang tid. Men i nog­le til­fæl­de lyk­kes det at få en god­ken­del­se me­get tid­ligt, hvis det vi­ser sig at væ­re virk­somt fra be­gyn­del­sen. Som ek­sem­pel næv­ner Jens Oluf Bruun Pe­der­sen den ke­mo­te­ra­pi, man gi­ver mod testi­kelkræft. Den var nem­lig så ef­fek­tiv fra star­ten, at for­sø­ge­ne hur­tigt blev stop­pet, og be­hand­lin­gen blev sat i gang.

Ma­la­ri­a­pa­ra­sit­ten har med ti­den ud­vik­let kro­ge ( et pro­te­in), som den kan bru­ge til at hæg­te sig fast i en gravid kvin­des mo­der ka­ge. Det gør den for at sny­de og gem­me sig for im­mun­for­sva­ret, så den kan over­le­ve i krop­pen. En mo­der­ka­ge har en så­kaldt kul­hy­drat­krog, og en ma­la­ri­a­pa­ra­sit har en så­kaldt pro­te­in­krog. De to kan kob­le sig sam­men ved at gri­be fat i hin­an­den og der­ef­ter vok­se. Kræft­tu­moren og mo­der­ka­gen har det til­fæl­les, at de beg­ge har kul­hy­drat­kro­ge på over­fla­den. Samt at de beg­ge kan vok­se me­get hur­tigt i et frem­med mil­jø. Bl. a. for­di mo­der­ka­gen skal vok­se fra få cel­ler til et ki­lo­tungt barn på få må­ne­der. Dan­ske for­ske­re har fun­det ud af, at man kan sny­de ma­la­ri­apro­te­in­kro­gen til at tro, at en kræft­tu­mor med kul­hy­drat­kro­ge er en mo­der­ka­ge, den skal hæg­te sig på. For så at kom­me kræft­cel­ler­ne til livs har for­sker­ne ud­sty­ret ma­la­ri­apro­te­in­kro­gen med et gift­stof. Det vil nem­lig så slå kræft­cel­len ihjel, når ma­la­ri­apro­te­i­net hæg­ter sig på. Der­med er der skabt et ef­fek­tivt vå­ben mod kræft­cel­ler, vi­ser loven­de dy­re­for­søg i ny forsk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.