’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Pind

der er væk? Hun må væ­re ude af sig selv.

Da vog­nen dre­jer ind i ind­kørs­len der­hjem­me, kig­ger Jo­hn op. I sam­me øje­blik træk­ker Ma­ri­an­ne gar­di­net fra på før­stesa­len og kig­ger ufor­stå­en­de ned på po­li­ti­bi­len og Jo­hn, der sti­ger ud. Hun er li­ge våg­net. Lav opka­rings­pro­cent Dansk po­li­ti får jævn­ligt kri­tik for ik­ke at ta­ge ind­brud al­vor­ligt nok el­ler i hvert fald at opkla­re me­get få. Un­der ti pro­cent af de an­meld­te ind­brud en­der i en sig­tel­se.

Ri­si­ko­en for at bli­ve » fun­det « , når man først er slup­pet væk med ty­ve­koster­ne, er så lav, at den for et fler­tal af de 20 ind­brud­sty­ve i en in­ter­viewun­der­sø­gel­se, fo­re­ta­get af Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd i 2014 , ik­ke ud­gør no­get af­skræk­ken­de fak­tum i sig selv.

Kri­tik­ken af po­li­ti­et tog til henover som­me­ren un­der valg­kam­pen. Ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar og det store flygt­nin­ge­pres på Dan­marks græn­ser har med­ført en kæm­pe over­ar­bejds­puk­kel i po­li­ti­et og, me­ner kri­ti­ke­re, der­med vil der bli­ve rin­ge tid til de me­re bor­ger­næ­re op­ga­ver; ek­sem­pel­vis opkla­ring af ind­brud. I ju­ni sag­de en ano­nym » er­fa­ren ef­ter­for­sker « fra Fyn li­ge­frem, at ind­brud i hans lo­ka­l­om­rå­de knap bli­ver ef­ter­for­sket: » Til­lad mig (...) at gen­ta­ge højt og klart: Ind­brud er en kræn­ken­de for­bry­del­se, som skal ha­ve høj pri­o­ri­tet hos po­li­ti­et

» Når jeg ta­ger vag­ter i lo­kal­po­li­ti­et, er det for at skri­ve sa­ger til do­ku­men­ta­tio­nen, ik­ke an­det. Et ind­brud bli­ver op­ta­get, og slut­sed­len skre­vet sam­ti­dig, men først sendt ud til bor­ge­ren 14 da­ge se­ne­re, så det ser ud som om, vi har ef­ter­for­sket. Det gør vi ba­re ik­ke, « sag­de po­li­ti­man­den til fag­bla­det ’ Dansk Po­li­ti’. En ud­læg­ning, der dog blev af­vist af le­del­sen hos Fyns Po­li­ti.

Sø­ren Pind ( V), den nye ju­stits­mi­ni­ster, har i ad­skil­li­ge læ­ser­bre­ve følt sig kal­det til at ryk­ke ud med en for­sik­ring til bor­ger­ne:

» Til­lad mig (...) at gen­ta­ge højt og klart: Ind­brud er en kræn­ken­de for­bry­del­se, som skal ha­ve høj pri­o­ri­tet hos po­li­ti­et. Lan­dets po­li­tik­red­se pri­o­ri­te­rer fort­sat den bor­ger­næ­re kri­mi­na­li­tet – her­un­der ind­brud i pri­va­te hjem – og­så selv om kred­se­ne af­gi­ver res­sour­cer til be­vogt­nin­gen i København. Po­li­ti­et kom­mer alt­så som ud­gangs­punkt al­tid ud på ger­nings­ste­det, hvis man har væ­ret ud­sat for et ind­brud i sit hjem, « skrev han i Ber­ling­s­ke den 14. au­gust. Opkla­ring kan ik­ke be­ta­le sig Men sand­he­den er og­så, si­ger po­li­ti­et selv, at det ik­ke kan be­ta­le sig at bru­ge man­ge ef­ter­forsk­nings­kræf­ter på ind­brud, hvor spo­re­ne er få og ty­ven over al­le bjer­ge.

» Ved ind­brud i be­bo­el­se er det vig­tigt at fo­re­ta­ge ger­nings­steds­un­der­sø­gel­ser for at kun­ne ana­ly­se­re om­rå­det og sæt­te ind med efterforskning, når der dan­ner sig et møn­ster. Det er og­så vig­tigt af hen­syn til folks tryg­hed. Men ved en del ind­brud, og især ind­brud i kæl­dre, ga­ra­ger, ha­ve­for­e­nin­ger, loftrum og lig­nen­de vil det næ­sten væ­re mis­brug af res­sour­cer at iværk­sæt­te en må­l­ret­tet ef­ter­forsk­nings­ind­sats. Her skal an­dre ting på ba­nen, så­som bed­re lå­se, fore­byg­gel­se, alar­mer og na­bo­hjælp osv. Det er så po­li­tiets op­ga­ve at sæt­te ind mod især or­ga­ni­se­re­de ind­brud­sty­ve, og her får vi så of­te ud­byt­te af de ger­nings­steds­un­der­sø­gel­ser, fin­ger­af­tryk og dn­a­spor, der blev fun­det i den ind­le­den­de fa­se, « si­ger Bent Isa­ger- Ni­el­sen, chef for po­li­tiets Task For­ce Ind­brud på Sjæl­land, der kon­cen­tre­rer sig om de ind­brud, hvor or­ga­ni­se­re­de ty­ve­ban­der står bag.

Når an­tal­let af ind­brud i Dan­mark trods alt er fal­det til ca. 36.000 år­ligt fra re­kor­d­an­tal­let på knap 49.000 i 2009, kan det skyl­des til­tag som Task For­ce Ind­brud. Men år­sa­gen er for­ment­lig især, at kri­mi­na­li­te­ten – her­un­der sær­lig ung­dom­skri­mi­na­li­te­ten – er fal­den­de. Og at dan­sker­ne er ble­vet min­dre nai­ve og me­re på­pas­se­li­ge, me­ner An­na Vi­be Ons­berg Hansen, ana­ly­ti­ker i Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd:

» No­get kun­ne ty­de på, at vi er ble­vet me­re op­mærk­som­me på at be­skyt­te vo­res bo­lig. For ek­sem­pel har vi set en for­dob­ling af an­tal­let af til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.