En en­kelt rid­se i lak­ken

BT - - KULTUR -

Cliff Ri­chard har al­drig væ­ret gift . Han har in­gen børn. Og sid­ste år an­kla­ge­de en ukendt en­gelsk mand stjer­nen for seksu­elt mis­brug. Over­gre­bet skal ha­ve fun­det sted un­der et kri­stent ar­ran­ge­ment i by­en Sh­ef­fi eld i 1986.

Sid­ste som­mer ransa­ge­de or­dens­mag­ten én af Cliff Ri­chards ejen­dom­me i det syd­li­ge Eng­land. Og selv­om po­li­ti­et nu har in­drøm­met, at der ik­ke fi ndes til- stræk­ke­ligt be­vis­ma­te­ri­a­le, så er sa­gen iføl­ge BBC sta­dig ak­tiv.

Cliff Ri­chard har fra be­gyn­del­sen er­klæ­ret sig uskyl­dig. Og der er ik­ke rejst til­ta­le imod stjer­nen, der iføl­ge si­ne ven­ner og fa­mi­lie sta­dig er dybt på­vir­ket af an­kla­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.