Har ik­ke me­re, han skal be­vi­se

BT - - NAVNE -

gård. Og si­den årtu­sind­skift et har han haft store op­ga­ver i bl. a. ’ Blin­ken­de lyg­ter’ som højst men­ne­ske­lig for­bry­der, samt som al­le­ti­ders po­li­ti­ker­le­de skurk i ’ Kon­ge­ka­ba­le’.

Han brug­te sin ev­ne for den upå­li­de­li­ge char­me i ko­me­di­en ’ Par­te­ra­pi’ og er el­lers duk­ket op i den fa­ste rolle som Carl Mørcks chef i se­ri­en af Jus­si Ad­ler- Ol­sen- fi lma­ti­se­rin­ger.

Han har end­da vist kon­tra­fe­jet i fl ere uden­land­ske sam­men­hæn­ge, bla. som sel­ve­ste Ni­els Bo­hr i den nor­ske se­rie ’ Tungt vand’ samt i den in­ter­na­tio­na­le tv- se­rie ’ Vikings’, hvor han dog hur­tigt måt­te la­de li­vet. Om det så er in­struk­tør­ger­nin­gen, er han slup­pet godt fra den. Hans kort­fi lm fra 2006, ’ Hel­mer og søn’, blev oven i kø­bet no­mi­ne­ret til en Oscar, og han har tid­li­ge­re gi­vet ud­tryk for, at han ger­ne vil in­stru­e­re me­re, ’ så jeg ik­ke en­der som en pa­te­tisk gam­mel sku­e­spil­ler’, som hans sag­de til Ber­ling­s­ke for nog­le år si­den.

SØ­REN PIL­MARK Født: I 1955. Ud­dan­net sku­e­spil­ler fra Aar­hus Te­a­ters Elevsko­le 1974- 77. An­sat ved Aar­hus Te­a­ter 1977- 1980 og Det Kgl. Te­a­ter fra 1980- 1990. Her­eft er fre­elan­ce. Var i me­re end ti år Ba­hn­sen i de ind­brin­gen­de DSB- re­k­la­me­fi lm - ham med duk­ken Har­ry. Til kar­ri­e­rens få fi asko­er Til ud­mær­kel­ser­ne hø­rer bl. a. Lauritzen- pri­sen og et rid­der­kors. Er gift med Sus­an­ne, og sam­men har de tre børn: Lou­is, An­ton og Aman­da.

Det er der nu in­gen fa­re for. Han har tid­li­ge­re gi­vet ud­tryk for, at ar­bej­det med rol­ler­ne er an­stren­gen­de, og at han i sti­gen­de grad hol­der me­re af pro­ces­sen end af re­sul­ta­tet. Det er uden tvivl vig­ti­ge­re for ham at ha­ve det sjovt, end hvad an­dre har af am­bi­tio­ner på hans veg­ne. Han har ik­ke læn­ge­re så me­get at skul­le be­vi­se. Enspæn­der som dreng Det, der be­gynd­te som enspæn­der­dren­gen fra sko­le­in­spek­tør­hjem­mets må­de at op­nå kær­lig­hed og an­er­ken­del­se på, er ble­vet no­get an­det for ham. Det er der al mu­lig grund til at øn­ske ham til lyk­ke med. Men hvis man al­li­ge­vel har lov til at øn­ske sig en ga­ve, når an­dre har fød­sels­dag, så skul­le det da li­ge væ­re, at Sø­ren Pil­mark ba­re en gang imel­lem vil­le spil­le en rolle på det te­a­ter, hvor ver­dens­re­per­toi­ret har mas­ser at la­ve for en sku­e­spil­ler af for­mat og i sin bed­ste al­der.

hø­rer vært­s­rol­len ved Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i Par­ken i 2001, hvor han og Na­ta­sja Cro­ne tal­te på vers. Og den ud­skæld­te DR- se­rie ’ Gøn­ge­høv­din­gen’ sam­men med Per Pal­le­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.