Cra­zy ko­me­die

BT - - TV - KO­ME­DIE

Er du til sjove og sjo­fl e fi lm med Mick Øgen­da­hl, kan du glæ­de dig til i af­ten, hvor TV 2 vi­ser den hef­ti­ge ko­me­die ” Al­le for én” fra 2011, som han og­så selv har skre­vet ma­nuskrip­tet til. I fi lmen må tre kri­mi­nel­le hjæl­pe de­res gam­le ven Martin, der er ble­vet po­li­ti­mand og har brug for at be­vi­se sit værd over­for sin chef. I sin barn­dom var Martin bed­ste ven­ner med Ni­ko­lai, Ralf og Ti­mo, men mens Martin er ble­vet po­li­ti­mand, kan hans tre gam­le ven­ner ik­ke al­tid fi nde ud af, hvad der er dit og mit – bå­de når det gæl­der hur­ti­ge bi­ler og kæ­re­ster. I tre­klø­ve­ret for­sø­ger Ni­ko­lai at væ­re hjer­nen, for Ti­mo og Ralf har, selv­om de al­tid er fl abe­de og rap­pe i replik­ken, en klar in­tel­li­gens­mæs­sig ud­for­dring. Og in­tet kom­mer selv­føl­ge­lig til at gå som plan­lagt - tvær­ti­mod. I ho­ved­rol­ler­ne ses ud­over Mick Øgen­da­hl sjove folk som Jo­na­tan Spang, Ras­mus Bjerg og Jon Lange. Den hol­land­ske stjerne Rut­ger Hau­er, bl. a. kendt fra fi lm­klas­si­ke­ren ” Bla­de Run­ner”, med­vir­ker

Med­vir­ken­de: og­så. I BT fi k fi lmen fi re stjer­ner, og Ja­cob Wendt Jen­sen skrev: .. ” Al­le for én” ska­ber godt hu­mør. Især for dren­ge­rø­ve. ( TV 2)

” Al­le for én” blev set af over 368.000 i de dan­ske bi­o­gra­fer. Den er pro­du­ce­ret af Ron­nie Fridt­hjof og in­stru­e­ret af Ras­mus Hei­de - mak­ker­par­ret bag po­pu­læ­re fi lm som ” De blå mænd” og ” Ju­le­froko­sten”. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.