IN­GEN HJÆLP

BT - - SPORTEN -

EM- KVAL., grp. H Vi vid­ste al­le­re­de, at Dan­mark får den tvivls­om­me ære at spil­le to playoff - kam­pe om et af de yder­ste EM- man­da­ter, men fl ere for­skel­li­ge sce­na­ri­er kun­ne sta­dig fl yt­te Dan­mark op i se­ed­ning­s­la­get til de to livsvig­ti­ge ’ fi na­ler’ og der­med gi­ve Dan­mark en på pa­pi­ret let­te­re mod­stan­der.

Kort før tid sluk­ke­de et fris­parks­mål fra Tyr­ki­ets Inan det dan­ske håb om en se­ed­ning.

Det så el­lers læn­ge ud som om, at kam­pe­ne ma­ge­de sig til dansk for­del.

Før gårs­da­gens kva­li­fi ka­tions­kam­pe var Nor­ges be­søg på Sta­dio Olim­pi­co et af de op­gør, som kun­ne æn­dre dan­sker­nes se­ed­nings­skæb­ne. Og kon­se­kven­sen af gårs­da­gens resultater bli­ver, at Dan­mark eft er et let­te­re avan­ce­ret reg­ne­styk­ke ik­ke kom­mer til at væ­re i bow­len med de fi re se­e­de­de na­tio­ner.

For vo­res bro­der­folk mod nord hav­de gårs­da­gens kamp end­nu stør­re be­tyd­ning, for Nor­ge har ik­ke væ­ret med ved en slut­run­de si­den EM i Hol­land og Bel­gi­en i 2000 og kun­ne med en sejr spil­le sig di­rek­te vi­de­re.

Og og­så Nor­ge så læn­ge ud til at skul­le kla­re skæ­re­ne.

De nor­ske me­di­er var­me­de op til op­gø­ret mod Ita­li­en med den sæd­van­li­ge pa­tri­o­tis­me, men spil­let på grønsvæ­ren, der op til kam­pen var tru­et af mas­si­ve vand­mas­ser fra oven, bød ik­ke på sam­me op­ti­mi­sti­ske til­gang til til­væ­rel­sen.

Land­stræ­ner Per- Mat­hi­as Høg­mo ind­led­te for­sig­tigt med man­ge rød­blu­se­de spil­le­re bag bol­den og en­kel­te frem­stød på hjem­me­hol­dets ba­ne­halv­del, mens ita­li­e­ner­ne, der uan­set re­sul­ta­tet var sik­ret di­rek­te kva­li­fi ka­tion, omvendt og­så stod dybt og spil­le­de af­ven­ten­de.

Eft er 23 mi­nut­ters spil kom den før­ste store nor­ske chan­ce så. Ita­li­e­ner­nes tre­mands- for­svar med Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, An­drea Barzag­li og Leo­nar­do Bonuc­ci fi k el­lers først af­vær­get en død­bold, men Nor­ges midt­ba­ne­spil­ler Ale­xan­der Tet­tey ban­ke­de på mål fra di­stan­cen og sik­re­de Nor­ge en over­ra­sken­de fø­ring.

25- åri­ge Orjan Nyland hav­de fl ere prag­tred­nin­ger i den an­den an­de af ba­nen, men i an­den halv­leg kun­ne han ik­ke for­hin­dre først Ales­san­dro Fl­oren­zis ud­lig­nen­de mål og si­den Gra­zi­a­no Pel­lès halv­fl ug­ter

mod slut­nin­gen af kam­pen. Ne­der­land­sk ned­t­ur For Hol­land er den­ne EM- kva­li­fi ka­tion en af dem, der hur­tigst mu­ligt skal gen­nem maku­la­to­ren, for den har gan­ske en­kelt væ­ret mi­se­ra­bel. End ik­ke i den sid­ste pul­je­kamp mod Tjek­ki­et for­må­e­de hol­læn­der­ne at spil­le sig til EM i Frankrig, da Tjek­ki­et - en mand i un­der­tal he­le an­den halv­leg - vandt 3- 2 over Dan­ny Blinds ud­valg­te.

Det er før­ste gang si­den 1984, at Hol­land ik­ke er med ved en EM­slut­run­de.

Playoff - kam­pe­ne bli­ver spil­let 12.- 14. novem­ber med re­tur­kam­pe 15.- 17. novem­ber. Lod­træk­nin­gen er på søn­dag klok­ken 11.20 i Ny­on i Schweiz i UEFAs ho­ved­kvar­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.