Mat­ch­fi xing?

BT - - SPORTEN - EM- KVA­LI­FI­KA­TION

ni­en, der med en sejr kun­ne sik­re sig an­den­plad­sen i grup­pe I og der­med di­rek­te kva­li­fi ka­tion til næ­ste års EM i Frankrig. På be­kost­ning af Dan­mark, der in­den kam­pen lå to po­int for­an.

Al­ba­ner­ne hav­de alt­så me­re at spil­le for, og al­le­re­de i det ni­en­de mi­nut kom gæ­ster­ne da og­så for­an, da den ar­men­ske for­svars­spil­ler Hov­han­ni­sy­an la­ve­de selvmål. Ar­me­ner­ne spil­le­de ge­ne­relt en for­fær­de­lig kamp, og se­ne­re blev det og­så 2- 0 og 3- 0 til Albanien, der kun­ne be­gyn­de at se EM nær­me sig med ha­sti­ge skridt. Urent trav Eft er kam­pen for­søg­te en re­sig­ne­ren­de ar­mensk land­stræ­ner at sæt­te ord på ne­der­la­get.

» Der var kun ét hold på ba­nen, og det var Albanien. Jeg prø­ve­de at hjæl­pe hol­det, men der kom in­tet ud af det. Vi spil­le­de vir­ke­lig dår­ligt, « sag­de land­stræ­ner Sar­gis Hovse­py­an iføl­ge ar­men­ske me­di­er.

Men var det urent trav, da Ar­me­ni­en faldt sam­men? Det men­te den al­ban­ske po­r­tal opozi­ta. com, der mandag skrev, at tre for­svars­spil­le­re samt en må­l­mand på det ar­men­ske land­hold var ble­vet be­talt i alt 2 mil­li­o­ner eu­ro - cir­ka 15 mil­li­o­ner kro­ner - for at ta­be kam­pen.

Men al­le­re­de søn­dag kom de før­ste mel­din­ger om mat­ch­fi xing - dog med omvendt for­tegn.

Det al­ban­ske me­die sy­ri. net skrev nem­lig kort før kam­pen, at dan­ske­re hav­de mød­tes med det ar­men­ske for­bund, og at ar­me­ner­ne var ble­vet lo­vet en stor præ­mie, hvis de vandt over Albanien og der­med lod Dan­mark be­hol­de an­den­plad­sen.

Dan­sker­ne skul­le iføl­ge sy­ri. net ha­ve mød­tes med det ar­men­ske for­bund sam­men med en dansk for­ret­nings­mand med ar­mensk bag­grund. Der meld­tes ik­ke me­re om, hvem dan­sker­ne var, el­ler om de hav­de en for­bin­del­se til DBU. DBU: in­gen kom­men­ta­rer DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er, af­vi­ser et­hvert kend­skab til, at der skul­le væ­re lo­vet pen­ge til an­dre na­tio­ner og si­ger, at fod­bold­for­bun­det ik­ke vil kom­men­te­re på net­me­di­er­nes hi­sto­ri­er. DBU for­hol­der sig i ro, ind­til der kom­mer en of­fi ci­el hen­ven­del­se el­ler en di­rek­te be­skyld­ning mod for­bun­det.

Hi­sto­ri­en om det på­stå­e­de dan­ske for­søg på mat­ch­fi xing ba­se­re­de sig iføl­ge sy­ri. net på ar­men­ske me­di­er, men det har ik­ke væ­ret mu­ligt at fi nde dis­se ar­men­ske ar­tik­ler. BT har kon­tak­tet sy­ri. net for at få over­blik over, hvor hi­sto­ri­en stam­mer fra, men ind­til vi­de­re uden svar.

BT har og­så ta­get kon­takt til UEFA, der dog hver­ken vil be- el­ler afk ræft e, at der kig­ges på kam­pen mel­lem Ar­me­ni­en og Albanien.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.