’’

BT - - SPORTEN - Sø­ren Poul­sen

kan for­stå, hvad det er for et job, man har. Med det ek­stre­me pres og kri­tik, der nog­le gan­ge er, ny­der vi godt af, der nog­le gan­ge er no­gen til at luft e tin­ge­ne med. «

» Vi er for­tro­li­ge med hin­an­den. Selv­føl­ge­lig er vi det. Me­get end­da. På den må­de ta­ger vi tem­pe­ra­tu­ren, og­så ne­de i spil­ler­trup­pen. «

Det er og­så det, je­res ap­pel er til en ny træ­ner?

» Ja, og når vi har talt med vo­res kan­di­da­ter, har al­le, uden und­ta­gel­se, sagt, at vo­res kon­cept er stærkt, og de ger­ne vil væ­re en del af det. At man som ch­eft ræ­ner ik­ke fø­ler, at man står fuld­stæn­dig ale­ne med an­sva­ret. Vi er fæl­les om at dis­ku­te­re vink­ler og for og imod. På den må­de kom­mer vi bre­de­re rundt om tin­ge­ne. « Når vi har talt med vo­res kan­di­da­ter, har al­le, uden und­ta­gel­se, sagt, at vo­res kon­cept er stærkt, og de ger­ne vil væ­re en del af det

Hvem er sport­s­lig an­svar­lig i EfB? I er net­op ble­vet kri­ti­se­ret for som den ene­ste su­per­liga­klub ik­ke at ha­ve en sport­s­chef?

» Vi har i en lang pe­ri­o­de haft suc­ces med, sy­nes vi selv, med et sport­s­ligt ud­valg ( for­mand, di­rek­tør, Ni­els Erik Søn­der­gård og ch­eft ræ­ne­ren, red.). Vi sy­nes til en­hver tid, at det er en rig­tig stærk kon­stel­la­tion. Fle­re øj­ne ser bed­re end to og stil­ler må­ske fl ere spørgs­mål, så det er den må­de, vi sy­nes, vi kom­mer længst i vo­res klub. «

» Og hvis man kig­ger på vo­res se­ne­ste trans­fer­vin­du­er, som vi og­så har få­et kri­tik for, er det egent­lig et pro­dukt af den in­ter­ne stra­te­gi, vi har haft . Vi er en klub, som skal tje­ne vo­res eg­ne pen­ge. Vi har skul­let tje­ne hver ene­ste kro­ne, og i 2011 hav­de vi en egen­ka­pi­tal på 168.000 kro­ner. Vi har ik­ke no­gen til at kom­me og red­de os. Og det er over en re­la­tivt kort år­ræk­ke, at vi har få­et en egen­ka­pi­tal på over 40 mil­li­o­ner kro­ner. « Af­vi­ser en sport­s­chef Er det helt ude­luk­ket, at du som di­rek­tør en dag vil ha­ve en de­ci­de­ret sport­s­chef?

» Ja. Hvis man kig­ger i den næ­re frem­tid og ser på den må­de, EfB gør tin­ge­ne på, og det fun­da­ment vi er ved at byg­ge fra vo­res vel­fun­ge­ren­de eli­te­ung­dom, kan jeg ik­ke se, hvad det er, en sport­s­chef vil gø­re an­der­le­des. Om man har en ti­tel af det ene el­ler det an­det, er for os ik­ke af­gø­ren­de. Vi har ik­ke i den grad be­hov for at fi nde en syn­de­buk el­ler pe­ge fi ngre, i og med det er fæl­les be­slut­nin­ger, der bli­ver truff et. Så ved jeg godt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, at det er mig, som står med det en­de­li­ge an­svar. Og man kan si­ge, at vi li­ge har pe­get fi ngre ad en ch­eft ræ­ner, men når man kom­mer ned til nog­le en­kel­te af­de­lin­ger, som ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne, er der en kal­ku­le­ret ri­si­ko i at væ­re ch­eft ræ­ner. Det er ik­ke kun i Es­b­jerg, at det er så­dan. «

Det for­ly­der, at I skal væ­re vil­li­ge til at la­ve fl ere ting om i or­ga­ni­sa­tio­nen og bli­ve me­re eli­tæ­re, hvis I skal ha­ve en ka­pa­ci­tet ind som ny træ­ner. Er I eli­tæ­re nok?

» Ja. Der er sta­dig nog­le ud­vik­lings­om­rå­der, vi kan bli­ve bed­re på, og det vil ik­ke af­skræk­ke os at få en end­nu me­re eli­tær må­de at gø­re tin­ge­ne på. Det er trods alt det, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.