Bu­si­ness?

BT - - SPORTEN -

OONNSSDDAAGG 1 144. O. KOTKOTBOEBRE 2R0 125015 i sid­ste en­de gi­ver resultater i den­ne her ver­den. Men ja, vi sy­nes, vi er eli­tæ­re. «

I er ble­vet kri­ti­se­ret for og­så at mang­le scou­ter, og at I har la­vet til­fæl­di­ge ind­køb. Kan I gen­ken­de det bil­le­de?

» Nej, hvis man ser tilbage, har vi og­så ramt for­bi, og vi har og­så væ­ret i si­tu­a­tio­ner, hvor vi tids­mæs- sigt har væ­ret pres­set, hvor vi har truff et be­slut­nin­ger om, at vi ba­re for at gø­re no­get, har gjort no­get – helt umid­del­bart op til trans­fer­vin­du­ets luk­ning, hvor der er nog­le an­dre ting, der er kik­set. Men vi sid­der jo ik­ke og si­ger, at alt er lyk­ke­des for os li­ge eft er bo­gen og med kryds og slan­ge. Men hvis du over en bred kam ser på, hvor­dan vi er kom­met over trans­fer- vin­du­er­ne si­den den nye tids­reg­ning for os i 2011, hvor vi blev børsno­te­ret og ryk­ke­de ud og op igen, sy­nes jeg fak­tisk, at vi godt kan til­la­de os at væ­re til­fred­se med bå­de ind og ud. « Ud­li­ci­te­rer sund­heds­sek­tor Skal der ik­ke væ­re en fy­sisk træ­ner an­sat på fuld tid i en klub som je­res?

» Jeg øn­sker ik­ke at for­hol­de

Dem har EfB tjent mil­li­o­ner på

Kian Hansen Kevin Con­boy Jakob An­ker­sen Pe­ter An­ker­sen Jes­per Jør­gen­sen Martin Brait­hwai­te Sø­ren Rieks Mik­kel Ven­del­bo Martin Pu­sic Ed­di Go­mes Jo­nas Knud­sen

Smut­te­de på fri trans­fer

Lukas Hra­decky

Har ik­ke slå­et til

Da­ni­el Lars­son ( le­je) Erik Fri­berg Emil Lyng Mi­cha­el Al­mebäck Martin Berg­vold

Mang­ler gen­nem­bru­det

Kevin Mensah Da­ni­el Sten­derup Mo­ham­med Fel­lah Las­se Rise

Er ble­vet pro­fi ler

Ry­an Laur­sen Magnus Le­kven

Be­stå­et uden at bli­ve pro­fi ler

Ro­bin Sö­der Mick van Bu­ren Mi­cha­el Jakob­sen Martin Du­brav­ka

Hen­tet den­ne som­mer Vi­ctor Pals­son Ni­cki Bil­le Leon Jes­sen Bjørn Paul­sen mig til de kri­tik­punk­ter. Men vi har ud­li­ci­te­ret vo­res sund­heds­sek­tor i en sam­let pak­ke i for­hold til, hvor­når der skal no­gen på osv. Vi har og­så fi re P- træ­ne­re, der al­le sam­men har væ­ret gen­nem en fy­sisk træ­ning, så vi står ik­ke på bar bund om­kring de der ting. «

Nu skal I så til at ha­ve en ny ch­eftræ­ner. Hvad bli­ver hi­sto­ri­en om Es- bjerg, hvis vi mø­des igen om to, tre år?

» Så har vi for­hå­bent­lig få­et me­re kon­ti­nu­i­tet ind i tin­ge­ne, og vi har få­et to, tre af vo­res eg­ne un­ge spil­le­re me­re, end vi har nu, in­te­gre­ret. Og så spil­ler vi for­hå­bent­lig med i top seks og er med i slut­spil­let.

Kan en ny ch­eft ræ­ner for­ven­te at få si­ne eg­ne as­si­sten­ter med?

» Nej, ly­der det sam­stem­men­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.