’’

BT - - SPORTEN - Mo­gens Pal­le

stand på avi­ser, du ved, « fort­sæt­ter Mo­gens Pal­le og hen­ty­der til, at han nok hel­le­re må sty­re snak­ken om de­res nye bok­se­pro­jekt. Den kø­ber Bri­an Ni­el­sen dog ik­ke. » Ah, Mo­gens. Li­ge pres­sen har jeg al­tid væ­ret lidt bed­re til at hånd­te­re, end du har. « Mo­gens Pal­le: » Åh hold op. « Bri­an Ni­el­sen: » Jeg har al­tid haft et godt for­hold til pres­sen, og et el­ler an­det sted skri­ver jour­na­li­ster­ne jo al­li­ge­vel, hvad de vil. «

Af­ta­len om at gå sam­men blev la­vet på Glo­strup Park Ho­tel i som­mer, hvor Mo­gens Pal­le spi­ste en frokost med Bri­an Ni­el­sen og hans ko­ne Je­a­net­te.

Det var Mo­gens Pal­le, der kom på idéen. Han ke­der sig, si­ger han om sin til­væ­rel­se som fol­ke­pen­sio­nist, og det kræ­ve­de ik­ke me­gen over­ta­lel­se at få Bri­an Ni­el­sen med på at bli­ve bok­se­pro­mo­tor. Det, vi kom­mer med til vo­res stæv­ner, vil ha­ve et hø­je­re ni­veau end det, Team Sau­er­land præ­ste­rer i øje­blik­ket

Hel­ler ik­ke selv­om Bri­an Ni­el­sen nu skal pend­le en del mel­lem sit hjem i Syds­pa­ni­en og Dan­mark.

Hvor­dan bli­ver rol­ler­ne så i je­res virk­som­hed?

Bri­an Ni­el­sen: » Det bli­ver som far og søn. «

Mo­gens Pal­le: » Det er klart, at Bri­an får en an­den rolle som pro­mo­tor. Han skal læ­re no­get, du ved, om hvad han skal si­ge til pres­sen og så­dan no­get. Han skal ha­ve nog­le ek­stra­ti­mer. Jeg ta­ger mig af mat­ch­nin­gen med bok­ser­ne. «

Bri­an Ni­el­sen: » Det er Mo­gens og­så bedst til. Men jeg kom­mer ho­ved­sa­ge­lig til at ta­ge mig af vo­res bok­se­re. Jeg vil rig­tig ger­ne træ­ne lidt med dem. Jeg er sik­ker på, at vi kan få la­vet nog­le go­de træ­nings­lej­re i Spa­ni­en. «

Mo­gens Pal­le: » Det, vi kom­mer med til vo­res stæv­ner, vil ha­ve et hø­je­re ni­veau end det, Team Sau­er­land præ­ste­rer i øje­blik­ket. «

Mo­gens Pal­le hen­vi­ser til den ty­ske pro­mo­tor­stalds Nor­dic Fight Night- stæv­ner, hvor dan­ske Pa­tri­ck Ni­el­sen gen­nem de se­ne­ste år har væ­ret ho­ved­nav­net.

Hvad er det så, I vil præ­sen­te­re, som er bed­re end Sau­er­land?

» Det kan jeg ik­ke af­slø­re li­ge nu. Men det bli­ver på et ni­veau, som er hø­je­re, « si­ger Mo­gens Pal­le og af­bry­des af Bri­an Ni­el­sen:

» Det, Mo­gens vil, er helt vildt, sy­nes jeg. Men jeg må ik­ke si­ge me­re nu. «

Mo­gens Pal­le: » Før der kom­mer no­get kon­kret på bor­det, skal kon­trak­ter­ne i hus, så­dan at vi ik­ke bli­ver ud­råbt som ver­dens­me­stre i ar­ran­ge­men­ter, der ik­ke bli­ver til no­get. Vi be­gyn­der fra bun­den af. Og vi vil ik­ke væ­re de al­ler­stør­ste fra star­ten af. Men vi kom­mer alt­så ik­ke med no­get tred­je­rangs. «

Bri­an Ni­el­sen: » Vi er dan­ske­re, og det tror jeg og­så, be­ty­der en hel del. Og så er vo­res bok­se­re dan­ske. « Am­bi­tio­ner om at nå top­pen Selv­om der li­ge nu er lang ud­sigt til, at Bri­an Ni­el­sens og Mo­gens Pal­les nye for­ret­ning når sam­me høj­der, som den­gang Stald Pal­le re­ge­re­de i bok­se- Dan­mark med stjer­ner som Tom Bogs, Jør­gen Hansen, Ka­lu­le, Mik­kel Kes­sler, Jo­hn­ny Bre­da­hl og ja, Bri­an Ni­el­sen, så drøm­mer de om at nå der­til.

» Det er må­let. Men som Mo­gens si­ger, be­gyn­der vi på bun­den. Men vi vil ger­ne løf­te det sport­s­li­ge ni­veau, « si­ger Bri­an Ni­el­sen.

Så det her er ik­ke, som man har set med an­dre pro­mo­to­rer, der luk­ker ned ef­ter et par år?

Mo­gens Pal­le: » Dem, der star­te­de det der, vid­ste jo ik­ke en skid om tin­ge­ne. «

Bri­an Ni­el­sen: » Mo­gens, lad nu væ­re med at bli­ve hid­sig. Slap nu af. «

Mo­gens Pal­le: » Ja­men det vil jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.