’’

BT - - SPORTEN - Bri­an Ni­el­sen

ski­de på. Og pres­sen skri­ver hel­ler ik­ke en skid om ama­tør­boks­ning, som er fø­de­kæ­den. Der er in­gen, der skri­ver om, at de bok­se­re har væ­ret rundt til eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger for at kva­li­fi­ce­re sig til OL ek­sem­pel­vis. «

Bri­an Ni­el­sen: » Mo­gens, jour­na­li­ster­ne skri­ver om det, folk gi­der at læ­se. Læn­ge­re er den ik­ke. «

Mo­gens Pal­le: » Hold nu kæft, Bri­an.

ri­an Ni­el­sen ser over på BTs ud­send­te og si­ger: » Vil du ik­ke gi­ve mig lidt ret. Jour­na­list: » Jo, alt­så det vil nok væ­re vo­res ar­gu­ment at skri­ve om det, der in­ter­es­se­rer læ­ser­ne så... « Bri­an Ni­el­sen: » Det er da lo­gisk! « Mo­gens Pal­le af­vi­ser og blin­ker dril­len­de til Bri­an Ni­el­sen, der gri­ner højlydt.

Bli­ver je­res nye pro­jekt så byg­get op af bok­se­re, der ik­ke er kend­te i den bre­de of­fent­lig­hed?

Bri­an Ni­el­sen: » Men det kom­mer de hur­tigt til at bli­ve. «

Mo­gens Pal­le: » Det bli­ver byg­get op af un­ge ta­len­ter, ja. «

Bli­ver det så ama­tø­rer, der skal be­gyn­de som pro­fes­sio­nel­le?

» Ik­ke helt. Det bli­ver en blan­ding. Men der er nog­le, som vi bygger op, « si­ger Bri­an Ni­el­sen uden at vil­le af­slø­re, hvil­ke bok­se­re der er ta­le om.

Hvem er det så, I vil ha­ve fat i, for man­ge af de nu­væ­ren­de pro­fes­sio­nel­le bok­se­re er på kon­trakt hos Team Sau­er­land?

Bri­an Ni­el­sen: » Vi skal ik­ke ud og ta­ge nog­le af de­res bok­se­re. Det lig­ger helt fast. «

Mo­gens Pal­le: » Sau­er­land har ik­ke no­gen, vi er in­ter­es­se­re­de i... «

Bri­an Ni­el­sen: » De har ik­ke no­gen. «

De af­vi­ser beg­ge to, at de­res nye pro­mo­tor­stald er la­vet for at ge­ne­re ty­sker­ne, der i sin tid skub­be­de Mo­gens Pal­le ud af bran­chen, da de over­tog ret­tig­he­der­ne til Mik­kel Kes­sler. Ik­ke im­po­ne­ret Men der er in­gen tvivl om, at hver­ken Bri­an Ni­el­sen el­ler Mo­gens Pal­le er im­po­ne­ret af de­res ty­ske mod­styk­ke.

Bri­an Ni­el­sen: » At til­by­de folk en kon­trakt på to kam­pe. Og ef­ter de to kam­pe så står de­res bok­se­re uden kon­trakt og får lov at ste­ge. Hvor er vi hen­ne? «

Mo­gens Pal­le: » Og så til­by­de dem bil­let­ter for at bok­se. «

Bri­an Ni­el­sen: » Li­ge præ­cis. Så kan de få bil­let­ter, men in­gen pen­ge for at bok­se. Hvor fan­den er vi hen­ne. Det er da helt lo­gisk, at folk skal ha­ve no­get for det. De skal træ­ne og kun kon­cen­tre­re sig om at bok­se. «

Mo­gens Pal­le: » Du er nødt til at gi­ve de un­ge men­ne­sker en vis form for sik­ker­hed. «

Team Sau­er­land har tid­li­ge­re af­vist, at de by­der de­res bok­se­re uri­me­li­ge for­hold og un­fair be­ta­ling. Så på­stan­den om, at nog­le af ty­sker­nes bok­se­re får be­ta­ling i bil­let­ter, står li­ge nu for Bri­an Ni­el­sens og Mo­gens Pal­les reg­ning. Som Mo­gens si­ger, be­gyn­der vi på bun­den. Men vi vil ger­ne løf­te det sport­s­li­ge ni­veau

Det nye dan­ske pro­mo­tor­par for­tæl­ler, at de reg­ner med at af­vik­le de­res før­ste stæv­ne in­den årets ud­gang. Men end­nu har de ik­ke en tv- af­ta­le og der­med in­gen sik­ker­hed for, at det når ud til dan­sker­ne ud over dem, der skul­le duk­ke op til stæv­net.

Bri­an Ni­el­sen er dog ik­ke be­kym­ret.

» Nu er Mo­gens jo ri­me­lig ru­ti­ne­ret, og kan han la­ve et godt stæv­ne, så er det me­get nem­me­re at få en tvaf­ta­le. « Hvor­dan bli­ver det at de­le mag­ten?

Bri­an Ni­el­sen: » Det bli­ver der ik­ke no­get af. Mo­gens er over­ho­ve­det ha ha. «

Mo­gens Pal­le: » Hvis ik­ke jeg in­for­me­rer Bri­an, ja­men så læ­rer han ik­ke no­get. Alt i mit kend­skab bli­ver han in­vol­ve­ret i. «

Men I er jo to store per­son­lig­he­der, der skal ar­bej­de sam­men?

» Det bli­ver og­så vo­res stør­ste kamp. Det bli­ver en hel stil­ling for sig selv, « si­ger Bri­an Ni­el­sen og gri­ner, før Mo­gens Pal­le bry­der ind.

» Det ved jeg nu ik­ke. Du fik da bok­set over 60 kam­pe for mig, så vi er da ble­vet eni­ge om tin­ge­ne. «

Der er in­gen af dem, der vil ta­le om, hvor­dan de­res bok­se­e­ven­tyr fi­nan­si­e­res. Sva­ret på spørgs­må­let om pen­ge bli­ver be­sva­ret med, at de har ta­get et lån i ban­ken el­ler hu­set.

Men pen­ge må der væ­re med i det. For må­let er at ska­be stæv­ner med kam­pe om VM- og EM- tit­ler.

» Vi ræk­ker al­tid ef­ter at nå top­pen. Hvis du ik­ke har de am­bi­tio­ner, kan du li­ge så godt la­de væ­re, « slår Mo­gens Pal­le fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.