Ro­ser Kevin til sky­er­ne

BT - - SPORTEN - KOLLEGIALT KEVIN MAGNUS­SEN VS. JEN­SON BUT­TON

nyt for dan­ske­ren – ik­ke mindst i for­hold til det Lo­tus/ Re­nault- team eng­læn­de­ren selv kør­te for i 2001- 02.

» Det, jeg al­ler­bedst kan li­de vedKe­vin, er hans sej­r­svil­je, « si­ger But­ton.

» Han ar­bej­der SÅ hårdt på at få det bed­ste ud af sig selv. Og sam­ti­dig for­mår han at få det bed­ste ud af de team­med­lem­mer, han ar­bej­der sam­men med – det er en gan­ske sjæl­den egen­skab. Han er god nok til at hjæl­pe et helt team fremad. « Ud­nyt­te­de sin er­fa­ring Kevin Magnus­sen og Jen­son But­ton hav­de en me­get tæt 2014- sæ­son som McLaren- team­kam­me­ra­ter. En in­tern analyse af kva­li­fi ka­tion­s­ti­der­ne af­slø­re­de, at dan­ske­ren var mar­gi­nalt hur­ti­ge­re end eng­læn­de­ren, og det var og­så Magnus­sen, der med an­den­plad­sen i Au­stra­li­ens Grand Prix score­de McLa­rens bed­ste 2014- re­sul­tat. Men set hen over sæ­so­nen ud­nyt­te­de But­ton su­verænt sin er­fa­ring til at sco­re me­re end dob­belt så man­ge VM- po­int som dan­ske­ren.

» Kevin pres­se­de mig til græn­sen – og man­ge gan­ge og­så over, « si­ger But­ton om 2014- sæ­so­nen.

» Da vi var team­kam­me­ra­ter i

MAGNUS­SEN

BUT­TON 2014, fi k jeg øj­ne­ne op for, hvil­ken ty­pe kø­rer han er: Han er uhy­re ta­lent­fuld og ek­stremt hur­tig. Men det er som be­kendt ik­ke nok i For­mel 1: Man skal he­le ti­den læ­re no­get nyt og væ­re vil­lig til at til­pas­se sig en­hver si­tu­a­tion. « Fortje­ner For­mel 1- plads But­ton un­der­stre­ger, at Kevin Magnus­sen op­fyld­te kra­ve­ne:

» Han lær­te ut­ro­ligt me­get gen­nem de 12 må­ne­der, vi ar­bej­de­de sam­men - dén Kevin, jeg op­le­ve­de i be­gyn­del­sen af 2014, var me­get an­der­le­des i for­hold til den per­son, han var sidst på sæ­so­nen. «

På trods af hans hur­tig­hed, ta­lent og læ­re­vil­lig­hed hæn­ger Kevin Magnus­sens For­mel 1- frem­tid nu i en tynd tråd. De le­di­ge sæ­der til 2016- sæ­so­nen for­svin­der ét eft er ét, uden dan­ske­ren får en chan­ce, og nu lig­ner Lo­tus/ Re­nault den sid­ste mu­lig­hed for at hol­de liv i den For­mel 1- kar­ri­e­re, der for halvan­det år si­den be­gynd­te med den sen­sa­tio­nel­le an­den­plads i Mel­bour­ne. Selv i en ubarm­hjer­tig sport som For­mel 1 er det en uri­me­lig skæb­ne, og Jen­son But­ton slut­ter med at slå fast:

» Kevin fortje­ner en plads i For­mel 1. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.