’’

BT - - SPORTEN - Cri­sti­a­no Ro­nal­do

Cri­sti­a­no Ro­nal­do har vun­det end­nu en pris til den sam­ling, der na­tur­ligt nok har tvun­get ham til at byg­ge et mu­se­um hjem­me i Fun­chal på Ma­deira for at ha­ve plads til dem al­le. Den­ne gang er det ’ Den Gyld­ne Sko’ – pri­sen for fl est score­de mål i en sæ­son, som Ro­nal­do ta­ger med hjem til fe­ri­eø­en. Men in­den han tog det nye fodtøj med hjem, hav­de han ta­get si­ne tre al­le­re­de vund­ne guldsko med til ce­re­mo­ni­en i Madrid. Fod­bol­di­ko­net er nem­lig nu man­den med fl est af net­op den pris. End­nu en re­kord, han har nap­pet fra den evi­ge kon­kur­rent Lio­nel Mes­si. Det er et smukt øje­blik i min kar­ri­e­re. At mod­ta­ge den fj er­de Gyld­ne Sko er en ære og et pri­vil­e­gi­um

» Det er et smukt øje­blik i min kar­ri­e­re. At mod­ta­ge den fj er­de Gyld­ne Sko er en ære og et pri­vil­e­gi­um. Det­te tro­fæ er me­get vig­tigt for mig, og jeg vil ger­ne tak­ke mi­ne hold­kam­me­ra­ter og al­le, der har hjul­pet mig. Jeg er ik­ke til­freds end­nu. Jeg vil sta­dig

Her er nog­le af de re­kor­der, Ro­nal­do og Mes­si slås for at nå i Champions League- re­gi Flest mål i Eu­ro­pa Cup- fi na­ler: 7

– Al­fredo Di Sté­fa­no ( fo­to)

– Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si ( i to fi na­ler hver)

2

ha­ve me­re. Jeg vil ha­ve en fem­te og en sjet­te, hvis det er mu­ligt, « si­ger Ro­nal­do iføl­ge AS.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do fi k den­ne gang Den Gyld­ne Sko for si­ne 48 mål i 2014/ 15- sæ-

Champions Le­agu­et­ro­fæ­er med fl est for­skel­li­ge hold: 3 Hur­tig­ste Champions League- mål: 10,12 se­kun­der

– Roy Ma­kaay ( for Bay­ern Mün­chen mod Re­al Madrid i 2007)

4. mi­nut

so­nen. Han end­te der­med på 96 po­int, da mål sco­ret i den span­ske liga gan­ges med to på grund af den svæ­re­re mod­stand. Han fi k sin før­ste guldsko i 2007/ 08, da han for Man­che­ster Uni­ted score­de 31

– Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( for Re­al Madrid mod Ju­ven­tus i 2013) og Lio­nel Mes­si ( for Bar­ce­lo­na mod Ba­sel i 2008)

Hur­tig­ste Champions League- hat­tri­ck: 8 mi­nut­ter

– Bafétim­bi Go­mis ( for Ly­on mod Za­greb i 2011) ( fo­to)

– Lio­nel Mes­si ( for Bar­ce­lo­na mod Ar­se­nal i 2010)

– Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( for Re­al Madrid mod Shakh­tar Do­netsk i 2015)

22 mi­nut­ter

27 mi­nut­ter

mål, mens det i 2010/ 11 blev til 40 mål for Re­al Madrid og i 2013/ 14 31 mål. Kamp­ha­ner Lio­nel Mes­si er dog sta­dig man­den, der har sco­ret fl est po­int i Den Gyld­ne Sko- kon­kur­ren­cen. I 2011/ 12 sat­te Mes­si 50 mål ind for Bar­ce­lo­na.

De to evi­ge kamp­ha­ner ar­bej­der kon­stant frem mod den næ­ste re­kord, og de de­ler

Mål i fl est Champions League- sæ­so­ner i træk: 14 10

– Raul ( fo­to) – Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si blandt an­det re­kor­der­ne for fl est Bal­lon d’Or- tit­ler, fl est mål i Champions League og fl est mål i et ka­len­der­år mel­lem sig på kryds og tværs.

– Gerd Mül­ler ( Bay­ern Mün­chen) ( fo­to)

mål pr. kamp – Lio­nel Mes­si ( Bar­ce­lo­na)

mål pr. kamp – Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( Man­che­ster Uni­ted og Re­al Madrid)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.