VW- skan­da­le ram­mer Bendt­ner og Wol­fsburg

BT - - SPORTEN - KRI­SE

Fol­ke­vogns­kon­cer­nen er ramt af en skan­da­le med nær­mest uover­sku­e­li­ge øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, og det kom­mer nu til at gø­re ondt på Ni­ck­las Bendt­ners klub, Wol­fsburg. VW er nem­lig tæt for­bun­det med den ty­ske top­klub, som man har støt­tet med ri­ge­li­ge sponsor­mid­ler.

Iføl­ge Bild og Wol­fsbur­ger Na­chri­ch­ten er klub­ben nødsa­get til at læg­ge pla­ner­ne om at byg­ge et nyt læk­kert træ­nings­an­læg på is. Der var el­lers af­sat 300 mio. kr. til an­læg­get, men pla­nen er nu ud­sat på ube­stemt tid.

Hvis Wol­fsburg står med et over­skud ved årets ud­gang, skal pen­ge­ne gå til at dæk­ke en del af VWs store mi­nus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.