Tid­li­ge­re UEFA­præ­si­dent kri­ti­se­rer Mi­chel Plat­i­ni

BT - - SPORTEN -

LEN­NART JO­HANS­SON, TID­LI­GE­RE

præ­si­dent i Det Eu­ro­pæ­i­ske Fod­bold­for­bund ( UEFA), si­ger, at Sepp Blat­ters be­ta­ling på to mio. schweizer­franc til Mi­chel Plat­i­ni blev holdt hem­me­lig for ek­se­ku­tiv­med­lem­mer­ne i bå­de UEFA og Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund, FIFA.

» Jeg var med­lem af FIFAs ek­se­ku­tiv­ko­mité ( i 1999, hvor Blat­ter me­nes at ha­ve hy­ret Plat­i­ni til at udføre ar­bej­de for FIFA, red.), og Blat­ter bur­de ha­ve in­drap­por­te­ret be­ta­lin­gen til ko­mitéen, men det gjor­de han al­drig. Jeg hør­te al­drig om det. Det er en del pen­ge - ik­ke små­pen­ge. Jeg har kun fun­det ud af det gen­nem me­di­er­ne, at Plat­i­ni hæv­der, at han har en kon­trakt med FIFA, « si­ger Len­nart Jo­hans­son til me­di­et In­si­de Wor­ld Foot­ball..

Plat­i­ni skal ha­ve mod­ta­get 710.000 pund ( om­kring syv mil­li­o­ner kro­ner) for ar­bej­de ud­ført for FIFA mel­lem 1998 og 2002, men der­u­d­over har fransk­man­den og­så få­et over­ført yder­li­ge­re to mil­li­o­ner schweizer­franc el­ler godt 14 mio. kr. Blat­ter og Plat­i­ni hæv­der at ha­ve haft en mundt­lig kon­trakt an­gå­en­de sidst­nævn­te be­ta­ling.

Pen­ge­over­førs­len på næ­sten 14 mil­li­o­ner kro­ner bli­ver i øje­blik­ket eft er­for­sket af de schweizi­ske myn­dig­he­der. Og det er grun­den til, at Sepp Blat­ter og Mi­chel Plat­i­ni for ti­den er sus­pen­de­re­de fra de­res respek­ti­ve præ­si­dent- job i 90 da­ge.

Over­førs­len på de to mil­li­o­ner schweizer­franc blev fo­re­ta­get uger før, at Plat­i­ni be­slut­te­de sig for ik­ke at stille op som mod­kan­di­dat til Sepp Blat­ter ved præ­si­dentval­get, der sik­re­de schweize­ren en ny pe­ri­o­de som over­ho­ved i ver­dens mest magt­ful­de fod­bol­din­stans.

Len­nart Jo­hans­son er ik­ke i tvivl om, at over­førs­len er be­stik­kel­se.

» Det må det væ­re. Det lig­ner det vir­ke­lig. Hvor­for skul­le han ( Plat­i­ni) mod­ta­ge pen­ge på det tids­punkt af året og så ik­ke mel­de det til UEFA? Han er præ­si­dent for UEFA, « si­ger Len­nart Jo­hans­son.

26. fe­bru­ar 2016 skal der væl­ges en ny præ­si­dent, og her ven­tes Mi­chel Plat­i­ni at stille op som en af kan­di­da­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.