For Hø­jeste­ret

BT - - NYHEDER -

PRIN­CIPSAG Sa­gen om kro­a­ti­ske Gi­mi Le­vako­vic er ik­ke ov­re end­nu. Rigs­ad­vo­ka­ten vil ha­ve den for Hø­jeste­ret, for­di sa­gen er prin­ci­pi­el. Den 46- åri­ge mand, der blev kendt i TV 2- do­ku­men­ta­ren ’ Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’, blev i au­gust fun­det skyl­dig i at ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af en skar­pladt pi­stol og i død­strus­ler. Han blev ved Ret­ten i Næst­ved idømt ud­vis­ning af Dan­mark i 12 år.

Men den dom blev om­stødt 6. ok­to­ber, da Østre Lands­ret idøm­te ham et år og seks må­ne­ders fængsel, men lod ham slip­pe for ud­vis­ning.

» Sa­gen er prin­ci­pi­el: Lands­ret­ten lag­de vægt på, at ankla­ge­myn­dig­he­den ik­ke tid­li­ge­re har kræ­vet Le­vako­vic ud­vist. Gæl­der det i al­le sa- ger?, « skri­ver Rigs­ad­vo­ka­ten, der le­des af rigs­ad­vo­kat Ole Has­sel­gaard, på Twit­ter.

Og­så en ræk­ke po­li­ti­ke­re har yt­ret util­freds­hed med, at Le­vako­vic ik­ke er ble­vet ud­vist. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) ind­drog i sid­ste uge net­op Rigs­ad­vo­ka­ten i sa­gen.

» Jeg har i dag an­mo­det Rigs­ad­vo­ka­ten om at sør­ge for, at sa­ger som Le­vako­vi­csa­gen så vidt mu­ligt af­prø­ves i Hø­jeste­ret. Dis­se sa­ger har stor off ent­lig be­vå­gen­hed, og der er na­tur­ligt fo­kus på, om reg­ler­ne kan stram­mes, « skrev Sø­ren Pind 7. ok­to­ber på Fa­ce­book. Loven skal stram­mes Mi­ni­ste­ren gik ind i sa­gen, eft er at fl ere an­dre po­li­ti­ke­re og­så hav­de yt­ret hold­nin­ger om, at loven skal stram­mes for at und­gå lig­nen­de sa­ger.

» In­den vi sæt­ter lov­ma­ski­ne­ri­et i gang, er det vig­tigt for mig, at vi så vidt mu­ligt får Hø­jeste­rets ud­læg­ning af ret­stil­stan­den, så vi ved præ­cis, hvor vi skal sæt­te ind. Det gæl­der ik­ke mindst, når vi har med sa­ger som Le­vako­vic- sa­gen at gø­re, hvor lands­ret­ten har delt sig i en 3- 3- af­gø­rel­se, « skrev Sø­ren Pind med hen­vis­ning til, hvor­dan dom­mer­nes stem­mer for­del­te sig. Di­rek­te kræn­ken­de Hans re­ge­rings­kol­le­ga, ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V), var hur­tig til at bul­dre for en lovæn­dring. I et op­slag på Fa­ce­book un­der­stre­ge­de hun, at hun ik­ke må kom­men­te­re kon­kre­te rets­sa­ger, men i ste­det kon­klu­de­re­de hun:

» Det er ble­vet tid til at stram­me ud­vis­nings­reg­ler­ne. «

I sam­me to­ne men­te Dansk Fol­ke­par­ti, at det er ’ di­rek­te kræn­ken­de for rets­fø­lel­sen’, at den 46- åri­ge Le­vako­vic slip­per for at bli­ve ud­vist af Dan­mark.

Østre Lands­ret lag­de i dom­men vægt på, at det var en så­kaldt ’ for­mil­den­de om­stæn­dig­hed’, at Gi­mi Le­vako­vic har børn i Dan­mark, og at han ik­ke tid­li­ge­re er dømt i sa­ger, der po­ten­ti­elt kun­ne gi­ve ud­vis­ning. Tru­e­de med at sky­de He­le sa­gen tog sin be­gyn­del­se 1. maj i år, da Le­vako­vic blev an­holdt i Kor­sør, eft er at han var kom­met i skæn­de­ri med fl ere ro­ma­er. Han hav­de iføl­ge po­li­tiets til­ta­le tru­et med at sky­de fl ere per­so­ner.

Da po­li­ti­et kort eft er ransa­ge­de et væ­rel­se, som den 46- åri­ge kro­at hav­de lånt, fandt man en skar­pladt Walt­her P38- pi­stol.

Gi­mi Le­vako­vic har gen­nem he­le rets­sa­gen næg­tet et­hvert kend­skab til pi­sto­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.