Opsang i ga­ve fra for­ti­den

ME­NER

BT - - DEBAT -

Den 15. ok­to­ber 1965 klok­ken 20 blev TVA­vi­sen sendt for før­ste gang. Ser­ve­ret i sort- hvid di­rek­te fra Ra­dio­hu­set midt på Fre­de­riks­berg. SI­DEN HAR TV- AVI­SEN ik­ke ba­re væ­ret en in­sti­tu­tion i Dan­marks Ra­dio, men og­så et sam­lings­punkt for Fa­mi­li­en Dan­mark, der aft en eft er aft en sat­te sig i so­fa­en for­an hus­al­te­ret for at få døg­nets vig­tig­ste nyhe­der ser­ve­ret af de kor­rek­te og hø­fl ige vær­ter. DER ER DOG ik­ke kun hyl­dest og fejring på TV- Avi­sens 50 års dag. En af de før­ste nyheds­op­læ­se­re, Claus Ja­cob­sen, sen­der nu­ti­dens DR Nyhe­der en re­gu­lær bredsi­de i fød­sels­dags­hil­sen. I da­gens BT an­kla­ger han sin gam­le ar­bejds­plads for at væ­re ble­vet alt for slap, for ven­lig over for magt­ha­ver­ne og for at bru­ge me­re tid på form end ind­hold. DER ER SKET ufat­te­lig me­get i me­di­e­ver­de­nen på et halvt hund­re­de år. I 1988 blev mo­nopo­let brudt med TV2s fød­sel, og si­den er DR ble­vet pres­set fra fl ere og fl ere nye nyheds­for­mid­le­re. Man kan ar­gu­men­te­re for, at TV- Avi­sen for­sø­ger at føl­ge med ti­den, og at Claus Ja­cob­sen ba­re er en sur, gam­mel mand, der sy­nes, at al­ting var bed­re i gam­le da­ge. Så­dan sy­nes hold­nin­gen at væ­re hos nyheds­vært Kim Bild­søe Lassen, der blankt af­vi­ser den kras­se kri­tik fra for­ti­den. AL­LE MED ET tv er tvun­get til at be­ta­le li­cens, og der­for er det kun ri­me­ligt, at der stil­les spørgs­mål ved DRs nyheds­for­mid­ling an­no 2015.

Trods skift en­de sen­de­ti­der samt di­ver­se store og små æn­drin­ger er DR Nyhe­der­nes se­er­tal da­let gen­nem åre­ne, og det er svært at se, hvor­når bun­den er nå­et.

Må­ske Bild­søe og kom­pag­ni skul­le drop­pe selv­fed­men og lyt­te til op­san­gen fra en gam­mel kol­le­ga. Til­lyk­ke med fød­sels­da­gen. tnk

Se og­så si­de 12- 13

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.