KON­GE­HU­SETS MODAN­GREB ’’

De kon­ge­li­ge ple­jer ik­ke at re­a­ge­re på, hvad der bli­ver skre­vet om dem. I den­ne uge fi k en prin­ses­se nok

BT - - DEBAT -

Vi ved ik­ke, hvor­dan prin­ses­se Ma­rie re­a­ge­re­de, men glad blev hun i hvert fald ik­ke, da uge­bla­det Her & Nu skrev, at hun skul­le ha­ve få­et ope­re­ret si­ne bryster stør­re på en kli­nik i Li­tau­en. Det var over stre­gen. Ar­tik­len var iføl­ge hoff ets pres­se­chef Le­ne Bal­le­by ’ det pu­re op­spind fra en­de til an­den’. GAN­SKE UDSÆDVANLIGT UD­SEND­TE hoff et en pres­se­med­del­el­se, hvoraf det frem­gik, at uge­bla­det i den­ne uge vil­le brin­ge en be­rig­ti­gel­se. ’ Eft er an­mod­ning fra kon­ge­hu­set’, blev det præ­ci­se­ret. I be­rig­ti­gel­sen hed­der det blandt an­det, at ’ hoff et op­ly­ser, at H. K. H. Prin­ses­se Ma­rie al­drig har be­søgt den på­gæl­den­de kli­nik, og at prin­ses­sen i øv­rigt al­drig har væ­ret i Li­tau­en’. Oplys­nin­ger­ne om ope­ra­tio­nen var ’ us­an­de’, står der i det nye num­mer af uge­bla­det. Che­fre­dak­tø­ren skal ty­de­lig­vis ik­ke ny­de no­get af et op­gør i ret­ten.

Der er in­gen tvivl om, at der fra tid til an­den bli­ver løft et et øjen­bryn el­ler to på slot­tet over me­di­er­nes om­ta­le af den kon­ge­li­ge fa­mi­lies gø­ren og la­den, men det er yderst sjæl­dent, at hoff et blæ­ser til modan­greb. En op­ring­ning fra pres­se­che­fen til det ’ skyl­di­ge’ me­die må­ske, men at in­vie he­le na­tio­nen i util­freds­he­den er nær­mest hi­sto­risk. Iføl­ge pres­se­che­fen var det imid­ler­tid nød­ven­digt at stop­pe uge­blads­hi­sto­ri­en om prin­ses­se Ma­rie, in­den den gik ’ fra at væ­re en us­and­hed til en myte og si­den en sand­hed’.

Kon­ge­hu­sets off en­siv har vist sig eff ekt­fuld her og nu, selv om bryst­hi­sto­ri­en, man helst var fri for, er ble­vet gen­for­talt i end­nu fl ere me­di­er. Det spørgs­mål, der nu træn­ger sig på, er, hvor­dan kon­ge­hu­set vil hånd­te­re frem­ti­di­ge sa­ger. Tra­di­tio­nelt har de kon­ge­li­ge af­stå­et fra at re­a­ge­re på, hvad der er ble­vet sagt og skre­vet om dem. Tavs­he­dens stra­te­gi har un­der­stre­get, at man som kon­ge­lig er højt hæ­vet over al­le an­dre og der­for ik­ke bru­ger tid på at læg­ge arm med hvem som helst. ER KON­GE­HU­SET KLAR til fl ere arm­læg­nin­ger nu? Klar til at gi­ve køb på det op­hø­je­de til for­del for op­gør med me­di­er­ne - i me­di­er­ne? Det sven­ske kon­ge­hus bi­der me­get me­re fra sig og er og­så gå­et ret­tens vej. I 2009 blev prin­ses­se Ma­de­le­i­ne til­kendt en mil­li­o­ner­stat­ning fra et tysk me­die, der hav­de kørt en slad­der­kampag­ne mod hen­de.

Men stra­te­gi­en med at bi­de fra sig for­plig­ter og­så. Tavs­hed ri­si­ke­rer at bli­ve tol­ket som ac­cept. Eft er den­ne Hil­lary Cl­in­ton si­ger, at hun og­så el­sker Dan­mark, men at Dan­mark ik­ke kan over­fø­res til USA. Hvor­for kan det væ­re svært at over­fø­re? uges off en­siv vil der selv­føl­ge­lig bli­ve holdt øje med, hvor­dan det dan­ske kon­ge­hus re­a­ge­rer på kom­men­de kulør­te hi­sto­ri­er. Selv si­ger pres­se­che­fen, at hoff et ’ vil fort­sæt­te med at re­a­ge­re over for de me­di­er, som brin­ger us­and­he­der el­ler kræn­ker pri­vat­li­vet’. DEN KON­GE­LI­GE FA­MI­LIE be­fi nder sig kon­stant i off ent­lig­he­dens spot­light. For de kon­ge­li­ge er det en bun­den op­ga­ve at over­be­vi­se dan­sker­ne om, at de har en re­el funk­tion og til­fø­rer sam­fun­det vær­di. At de er pen­ge­ne værd. I de se­ne­re år har der væ­ret fl ere ek­semp­ler på, at vej­en fra at so­le sig i po­pu­la­ri­tet til at få drø­je hug kan væ­re kort. Tag kron­prins Fre­de­riks kør­sel over Sto­re­bælt, prins Jo­a­chims salg af Scha­ck­en­borg og prins Hen­riks afb ud til Dron­nin­gens fød­sels­dag.

Det var ik­ke just for­di, oplys­nin­ger­ne fl ød i en lind strøm fra hoff et, mens dis­se sa­ger kør­te. Kun­ne øget åben­hed væ­re et ele­ment i hoff ets frem­ti­di­ge kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi? Det vil væ­re vel­kom­ment. Når nu re­la­tio­ner­ne til me­di­er­ne al­li­ge­vel er på dags­or­de­nen på slot­tet, kun­ne det vel over­ve­jes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.