’ MOR­TEN ER AR RROGANT’

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015

DF- KRI­SE Stem­me­slu­ge­ren Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt op­fø­rer sig ar­ro­gant, og han ta­ler som om, han er med i en gam­mel Mor­ten Korch- fi lm. Så­dan ly­der kri­tik­ken da­gen der­på fra den tid­li­ge­re par­ti­fæl­le Rik­ke Karls­son.

» Han si­ger, jeg er en lil­le for­vir­ret pi­ge fra Re­bild, « si­ger Rik­ke Karls­son med et grin og med tryk på al­le sta­vel­ser­ne.

» Det har vi gri­net en del af, min se­kre­tær og jeg. Jeg er da nok for­vir­ret. Men det er mest for­di, jeg ik­ke kan få lov at se de regn­ska­ber og de pa­pi­rer, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt vil ha­ve, jeg skal skri­ve un­der på, « til­fø­jer hun.

Vi sid­der i hen­des lej­lig­hed i Bruxel­les få da­ge eft er, at hun har meldt sig ud af DF i pro­test mod, at hun i et halvt år ik­ke har kun­net få lov at se regn­ska­ber­ne for to fon­de ( Meld og Feld, red), hen­des par­ti­fæl­le Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har stift et. Fon­de, der rum­mer ad­skil­li­ge mil­li­o­ner kro­ner, og som kun må bru­ges til op­lys­ning om EU- ar­bej­det.

Mes­ser­s­ch­midts svar på hen­des kri­tik var at kal­de 50- åri­ge Rik­ke Karls­son en ’ for­vir­ret lil­le pi­ge fra Re­bild’. No­get lig­nen­de har han tid­li­ge­re sagt om 68- åri­ge An­na Ros­bach, da hun meld­te sig ud af par­ti­et i pro­test eft er no­gen tid i par­la­men­tet sam­men med Mes­ser­s­ch­midt. Han er en yderst po­pu­lær po­li­ti­ker, der fi k et re­kord­valg med 463.758 stem­mer sid­ste år. Men teg­ner hans fa­con over­for kvin­de­li­ge par­ti­fæl­ler et an­det bil­le­de af den po­pu­læ­re po­li­ti­ker? Er der en bag­si­de af me­dalj­en? ’ Se­xi­stisk og tr­æls’ Rik­ke Karls­son vil me­get hel­le­re snak­ke om fon­de­ne, men hun si­ger:

» Hvis han hav­de sagt det di­rek­te til mig mens vi var sam­men, så hav­de jeg sagt: ’ Hold da din kæft , mand. Hvad fan­den er det for en ned­la­den­de må­de at ta­le til mig på’. Men jeg gi­der ik­ke bru­ge tid på at brok­ke mig over, at det er se­xi­stisk og tr­æls. Så mi­ster vi fo­kus på det, det hand­ler om - pro­ble­mer­ne med de fon­de. «

» Jeg luk­ker det sim­pelt­hen ude, at han si­ger så­dan no­get. Jeg hø­rer det ik­ke. Jeg kon­sta­te­rer, at han er fø­lel­ses­mæs­sigt op­re­vet. Og så har han jo og­så den der lidt ar­ro­gan­te fa­con og ta­ler me­get gam­mel­dags, Han ly­der som en gam­mel Mor­ten Korch- fi lm, det kan jo væ­re helt fa­sci­ne­ren­de,

Bag­eft er si­ger han tit und­skyld, og be­kla­ger, at der er ’ rø­get en fi nke af pan­den’. Han kan og­så und­skyl­de med, at han ’ ik­ke er så me­get til det fø­lel­ses­mæs­si­ge’. Det er okay med mig, for jeg kan og­så hid­se mig op, hvis der er no­get, der ik­ke stem­mer, og jeg kan sag­tens glem­me det igen.

Mor­ten er jo ik­ke så­dan en som Kri­sti­an ( Thu­le­sen Da­hl, red.) der kom­mer godt ud af det med al­le. Han er en enspæn­der, og han har så­dan en for­vent­ning om, at al­le skal sy­nes og me­ne det sam­me som ham selv. Der er ik­ke no­get ondt i ham, han kan ba­re ik­ke for­stå det. F. eks. har han til­budt mig en ud­valgs­post, som jeg har sagt nej tak til, for­di jeg ik­ke har for­stand på em­net. Og det kan han ik­ke for­stå, når han nu prø­ver at gi­ve mig no­get, « si­ger Rik­ke Karls­son.

Om sub­stan­sen og fon­de­ne: Rik­ke Karls­son fi k tilbage i april præ­sen­te­ret for to blan­ke styk­ker pa­pir, Mes­ser­s­ch­midt bad hen­de skri­ve un­der på. Der stod kun ét ord, på hvert pa­pir - nav­ne­ne på hans fon­de Meld og Feld.

» Jeg skul­le ba­re skri­ve un­der for­ne­den. Men jeg vil alt­så vi­de, hvad jeg skri­ver un­der på. I seks må­ne­der har jeg for­søgt at få et svar, og jeg har og­så kon­tak­tet le­del­sen, dog ik­ke min on­kel Sø­ren Es­per­sen, for­di jeg ik­ke vil­le ha­ve, han skul­le ha­ve et pro­blem. Vi er el­lers me­get tæt og hol­der som­me ti­der jul sam­men. « Vil­le luk­ke fon­de­ne » På et tids­punkt kon­tak­te­de jeg en EU- em­beds­mand, og han for­kla­re­de mig, at der sad de sam­me 22 per­so­ner i beg­ge fon­de. Og kun en af dem blev gen­valgt ved sid­ste valg, det var Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Ef­ter­føl­gen­de fyld­te han så fon­de­ne op med os fi re i DFs grup­pe. På et tids­punkt har han og­så sagt til mig, at hvis jeg ik­ke skrev un­der, vil­le han luk­ke fon­de­ne. Jeg sy­nes, det er me­get mær­ke­ligt, Og til sidst kon­tak­te­de jeg så Kri­sti­an ( Thu­le­sen Da­hl, red.). Det var un­der kul­tur­nat­ten sid­ste fre­dag og han lo­ve­de mig at se nær­me­re på det. Men der ske­te in­tet, og til sidst syn­tes jeg ik­ke, jeg kun­ne gø­re an­det end at skri­ve den pres­se­med­del­el­se og mel­de mig ud. «

Hvad vil du så kon­cen­tre­re dig om som løs­gæn­ger?

» Ja­men jeg sid­der jo sta­dig i mi­ne ud­valg. Og så vil jeg kla­ge over, at jeg ik­ke kan få lov at se regn­ska­ber­ne for Meld og Feld. Jeg bli­ver sim­pelt­hen ved, til det lyk­kes, « si­ger den stæ­di­ge Rik­ke Karls­son, der slog sit navn fast som lo­kal­po­li­ti­ker i Re­bild, da hun blev ved at rå­be op i for­bin­del­se med den uhyg­ge­li­ge Re­bild- sag fra 2012, hvor ni børn blev ud­sat for in­cest og om­sorgs­svigt.

IN­TER­VIEW Eft er et af de mest tur­bu­len­te døgn i kar­ri­e­ren træk­ker Dansk Fol­ke­par­tis 34- åri­ge stem­me­slu­ger i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt nu i land. Han be­kla­ger, at han tirs­dag for­mid­dag ud­tryk­te sig ned­la­den­de over­for sin tid­li­ge­re par­ti­fæl­de, den 50- åri­ge Rik­ke Karls­son, da han - uover­ve­jet, si­ger han - kald­te hen­de for en lidt for­vir­ret pi­ge, der er kom­met fra Re­bild til Bruxel­les.

Rik­ke Karls­son har be­skyldt Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for mang­len­de åben­hed om regn­ska­ber­ne i to EU­fon­de, som han står i spid­sen for.

» Jeg er et fø­lel­ses­men­ne­ske som al­le an­dre, og når man bli­ver mødt med en så­dan bom­be, som det er, når et med­lem mel­der sig ud af DF og i øv­rigt st­rør om sig med be­skyld­nin­ger af den her art, så er det klart, at der kan ry­ge en fi nke af pan­den og man kan ud­tryk­ke sig min­dre ve­lover­ve­jet, end hvis man hav­de skre­vet et ta­le­pa­pir. ’ Kom som et chok’ Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ik­ke ha­ve ud­trykt mig på den her må­de, hvis jeg li­ge hav­de haft lej­lig­hed til at sun­de mig, el­ler hvis jeg hav­de set det her kom­me. Men sa­gen er alt­så, at he­le sid­ste uge hav­de jeg en ut­ro­lig om­gæn­ge­lig to­ne og et hyg­ge­ligt samvær med Rik­ke Karls­son, og der­for kom­mer det som et chok, at hun li­ge plud­se­lig med­del­er, at hun for­la­der Dansk Fol­ke­par­ti.

Så ja, kald det uover­ve­jet, men und­skyld: Jeg er ik­ke en ro­bot, men et men­ne­ske som al­le an­dre, « si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Be­kla­ger du dit ord­valg? » Jeg vil ger­ne be­kla­ge det, hvis folk ba­re og­så vil lyt­te til, at det­te var en fi nke, der røg af pan­den, for­di jeg blev ud­sat for så­dan et fron­ta­lan­greb. Det er klart, at jeg og­så blev fø­lel­ses­mæs­sigt på­vir­ket, « si­ger han.

Har den­ne sag ry­stet dig me­re, end du i før­ste om­gang tro­e­de, den vil­le?

» Jeg vil si­ge det så­dan, at der er in­tet i de an­kla­ger, der er ret­tet imod mig, der får mig til tviv­le på, at der er or­den helt ned til den mind­ste øre. Men jeg er ry­stet over, at man på grund af no­get så grund­løst som - så­dan må jeg for­stå det - en ma­ve­for­nem­mel­se - kan få lov at ret­te den slags an­greb mod mig. Meld­te sig ud Nu er 2014- regn­ska­bet lagt op på par­la­men­tets hjem­mesi­de, og det er fuld­stæn­dig an­mærk­nings­frit. Der er in­tet at kom­me eft er, « si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

Rik­ke Karls­son meld­te sig mandag aft en ud af Dansk Fol­ke­par­ti i pro­test over, at hun ik­ke kun­ne få ud­le­ve­ret regn­ska­ber­ne i de to EU­fon­de Meld og Feld, som Dansk Fol­ke­par­ti har væ­ret med til at op­ret­te.

Fon­de­ne fi k ad­skil­li­ge mil­li­o­ner kro­ner fra EU’s pengekasse til at dri­ve op­lys­nings­virk­som­hed for. I går blev regn­ska­ber for 2014 så lagt ud på par­la­men­tets hjem­mesi­de.

For at imø­de­kom­me Rik­ke Karls­sons øn­ske om at se al­le bi­lag i års­regn­ska­bet sat­te Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i sid­ste må­ned et mø­de op for hen­de med fon­dens ge­ne­ral­se­kre­tær. Rik­ke Karls­son kom ik­ke. An­gi­ve­ligt for­di hun al­drig modt­og no­gen in­vi­ta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.