’ Al­le græn­ser over­skre­det’

BT - - NYHEDER -

SLADDERKRIG

Uge­bla­dets nyhed med over­skrif­ten ’ Ma­rie un­der kni­ven i Li­tau­en: Nye bryster’ er løgn og lat­in, lød re­ak­tio­nen fra hoff et, der i går helt udsædvanligt valg­te at ud­sen­de en pres­se­med­del­el­se, hvoraf det frem­gik, at prin­ses­se Ma­rie al­drig har sat si­ne ben i Li­tau­en – og hel­ler ik­ke på kli­nik­ken Luxus Kirur­gi, som uge­bla­det næv­ner nav­net på.

Le­ne Bal­le­by, der er kom­mu­ni­ka­tions- og pres­se­chef i kon­ge­hu­set, ud­dy­ber nu, hvor­for den kon­ge­li­ge fa­mi­lie har valgt at gå i ret­te med uge­bla­det. de man­ge ’ ryg­te­ba­se­re­de hi­sto­ri­er’, som hun kal­der dem:

» Det nye er her, at vi går off ent­ligt ud. Pres­sen har op­mærk­som­hed ret­tet mod kon­ge hu­set næ­sten døg­net rundt, men de kon­ge­li­ge skal ha­ve lov at ha­ve en pri­vats­fæ­re. «

Le­ne Bal­le­by til­fø­jer iføl­ge tv2. dk til Ritzau, at ’ al­le græn­ser er over­skre­det’. Vil ik­ke af­slø­re kil­der Her & Nu har eft er­føl­gen­de bragt en be­rig­ti­gel­se, hvor bla­det er­ken­der, at slad­der­hi­sto­ri­en var us­and. Che­fre­dak­tør Er­ling Tind Lar­sen har dog sagt til BT, at ret­tel­sen blev bragt for at be­skyt­te kil­der­ne.

» Da vi bli­ver kon­tak­tet af kon­ge­hu­set, ta­ger vi igen kon­takt til vo­res kil­der, og de fast­hol­der hi­sto­ri­en. Og vi vil jo til en­hver tid be­skyt­te vo­res kil­der, der­for kan vi ik­ke uden at af­slø­re, hvem de er, fø­re be­vis for, at vo­res på­stand er rig­tig. Der­for er det og­så en prin­ci­pi­el be­slut­ning, der gør, at vi hel­le­re vil træk­ke hi­sto­ri­en tilbage end at af­slø­re vo­res kil­der. Folk skal vi­de, at når de for­tæl­ler no­get til os, så for­tæl­ler vi ik­ke vi­de­re, hvem de er, « lød for­kla­rin­gen fra Er­ling Tind Lar­sen.

Der blev tru­et med rets­sag af hof­fet, iføl­ge eb. dk.

BT kon­tak­te­de i går di­rek­tø­ren for kli­nik­ken Luxus Kirur­gi, Mi­cha­el Dal­gaard, som hver­ken vil­le be- el­ler afk ræft e hi­sto­ri­en.

» Det er jo in­gen hem­me­lig­hed, at vi har ret man­ge ken­dis­ser her­ov­re fra he­le Eu­ro­pa – bå­de sport­s­folk, re­a­li­ty- del­ta­ge­re og sku­e­spil­le­re. Men vi er un­der­lagt tavs­heds­pligt, så vi må ik­ke ud­ta­le os om pa­tien­ter, med­min­dre der lig­ger en sær­lig af­ta­le. Der­for kan jeg hver­ken be- el­ler afk ræft e hi­sto­ri­en, « si­ger di­rek­tør Mi­cha­el Dal­gaard til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.