Se­x­mon­ster idømt for­va­ring – igen

BT - - NYHEDER -

STRAF Den 28. maj 2015 idøm­te Kø­ben­havns By­ret den 34- åri­ge Hen­rik Andersen en for­va­rings­straf på ube­stemt tid. Han blev i går ef­ter­mid­dag end­nu en gang idømt en for­va­rings­straf på ube­stemt tid. Han hav­de sat­set på at bli­ve fri­kendt, men Hen­rik Andersen er - end­nu en gang - ble­vet kendt skyl­dig i en be­sti­alsk sag fra de­cem­ber 2014.

Østre Lands­ret har fast­slå­et, at man­den er skyl­dig i al­le til­ta­le­punk­ter.

Der­u­d­over fastslog Østre Lands­ret og­så, at for­va­rings­straf­fen var den helt kor­rek­te. Måt­te spil­le død Den hår­de dom faldt i sin tid på bag­grund af en sær­de­les be­sti­alsk for­bry­del­se, som fandt sted 7. de­cem­ber 2014. Her ban­ke­de Hen­rik Andersen en 23- årig kvin­de be­vidst­løs i et skur ved Kal­ve­bod Bryg­ge i København. Der­ef­ter for­søg­te han at vold­ta­ge hen­de, hvor­ef­ter han slæb­te kvin­den ned til Kø­ben­havns Havn og smed hen­de i van­det.

Her snød of­fe­ret Hen­rik Andersen. Hun måt­te spil­le død i det kol­de vand for at over­le­ve, da den døm­te mand stod og holdt øje med, om hun vit­ter­ligt var død. Un­der rets­sa­gen blev det op­lyst, at hun modt­og be­hand­ling for den dybt trau­ma­ti­ske op­le­vel­se. Her kom det og­så frem, at der var re­gi­stre­ret 40 sår og blo­dand­sam­lin­ger på kvin­dens krop som føl­ge af, at hun blev slæbt om­kring 100 me­ter af ger­nings­man­den. Næg­ter sig skyl­dig Han har un­der he­le for­lø­bet næg­tet sig skyl­dig, og dom­men blev an­ket på ste­det. Hen­rik Andersen, der er far til fle­re børn, har få­et fle­re dom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.